Jaarvergadering SZO 2019


Een tevreden voorzitter opende op 28 februari de Algemene Ledenvergadering van de SZO in Het Fluithuus met het verwelkomen van de erevoorzitter Gerrit Nijkamp, de ereleden en de leden van verdienste. Naast een behoorlijk aantal leden, waren er ook vertegenwoordigers van de KNVB en zustergroep DSV aanwezig. Marco constateerde dat het bestuur kan terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar 2018. Omdat er op de agenda geen controversiële onderwerpen stonden, werd het vermoeden uitgesproken dat de vergadering binnen een uurtje wel gepiept zou zijn. Wellicht tot teleurstelling van een aantal aanwezigen gaf de voorzitter aan dat hij daar anders over dacht. Hij wil van de traditionele gelegenheid gebruik maken om de leden mee te nemen in de achtergronden en uitgangspunten van het SZO-beleid. Ook wil hij perse voldoende aandacht schenken aan degenen die zo belangrijk zijn voor de SZO en degenen, die al zo lang lid zijn van onze vereniging.

Voordat de vergadering van start ging memoreerde hij dat een aantal mensen binnen de SZO geconfronteerd werden met afnemende gezondheid, ziekenhuisopnames, langdurige blessures, veranderde werkomstandigheden en helaas ook met het verlies van naasten en bekenden. De aanwezigen betuigden in stilte hun medeleven.


Marco gaf aan, dat hoewel de tweede maand in 2019 er nog niet eens helemaal op zit, hij het gevoel had dat het mooiste evenement van dit jaar al achter de rug was. De SZO kon haar leden eindelijk weer een Technisch weekend aanbieden. Niet door een samenwerking met enkele zusterverenigingen, zoals in het verleden, maar eentje op eigen kracht ! En op eigen kosten ook. Het bestuur beschouwt een Technische dag of -weekend als hoogste prioriteit voor alle actieve scheidsrechters. Het dient speciaal om de motivatie en het doorzettingsvermogen van de scheidsrechter en de saamhorigheid van de leden binnen de vereniging te vergroten. Een financiële stimulans spreekt dan ook voor zich!

“Iedereen weet dat wanneer je deze hobby halfslachtig doet, er geen enkele voldoening en waardering uit te halen is”, vervolgde hij. “Dankzij de enorme inzet, fantastische medewerking en gulle bijdragen van de organisatoren en betrokkenen is dit Technisch Weekend in de Waltakke in Lochem een hoogtepunt in het bestaan van de SZO geworden”.

Uiteraard besteedde hij aandacht aan de eigen accommodatie aan de Damlaan, waarop het bestuur erg trots is. Afgelopen jaar werd door Jan Schoenmaker een nieuwe wand achter de kleedkamers geplaatst en wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is de veldverlichting te vernieuwen en de dure, kwetsbare lampen voor LED in te wisselen.

Focus is er ook op de kwaliteit van de grasmat, die afgelopen seizoen ernstig te lijden had onder de langdurige droogte, waar zowel de trainende leden als onze onderhuurders last van hadden. Inmiddels is er door de gemeente al kunstmest gestrooid om het gras de gelegenheid te geven zich snel te herstellen.

De SZO werkt steeds vaker samen met de afdelingen Apeldoorn en Deventer om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Het feit dat er ieder kwartaal een KNVB-cursus verenigingsscheidsrechter start in onze stedendriehoek is daarvan een tastbaar voorbeeld.

Ook de komst van een aantal leden van de SAO en DSV op onze maandelijkse FIFA-test is een positief gevolg van deze prettige samenwerking, evenals de gezamenlijke activiteiten tijdens de Week van de Scheidsrechter.


Marco brengt de leden op de hoogte van de aanstaande wijzigingen binnen het landelijk bestuur van de COVS. Landelijk voorzitter Pol Hinke heeft aangegeven de voorzittershamer dit jaar neer te leggen en Frank Sanders, voorzitter van de groep Doetinchem, heeft zich kandidaat gesteld om hem op te volgen. Hij hoopt dat Frank in staat is na zijn benoeming de aandacht voor de scheidsrechter met name ook in onze regio te vergroten. En dat vindt hij hard nodig!

In de sociale media verschijnen immers wekelijks alarmerende berichten over hetgeen onze collega’s in den lande meemaken. Vaak ook emotionele ontboezemingen over het noodgedwongen beëindigen van de hobby omdat de lol eraf is of erger: de angst of boosheid heeft toegeslagen. Het blijkt dan niet uit te

maken of er belangen op het spel staan of niet; ook bij oefenwedstrijden loopt het regelmatig gierend uit de hand! Bewust spreken we al jaren niet meer van “vriendschappelijke wedstrijden”.

Het SZO-bestuur is alert wanneer het gaat om wedstrijden, waarbij SZO-scheidsrechters zijn aangesteld en onlangs is dan ook een indringend gesprek met de voorzitter van een club, waarbij het mis ging, gevoerd. De scheidsrechtersvereniging heeft haar medewerking aangeboden om bij te dragen aan een structurele oplossing, want het overbrengen van de spelregelkennis en bijbrengen van respect voor normen en waarden horen bij de doelstelling van een scheidsrechtersvereniging!

Wanneer voetbalverenigingen zich beter bewust zijn van de noodzaak om KNVB-scheidsrechters goed te begeleiden en verenigingsscheidsrechters structureel op te leiden en te coachen, wordt voorkomen dat er straks geen neutrale leiding meer aangesteld kan worden bij standaardwedstrijden in de a-categorie!

De voorzitter is erg blij met de samenstelling van zijn bestuur. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd, van twintigers tot pensionado’s en alles wat er tussen zit. De jarenlange ervaring van de een en de mogelijkheden op het gebied van internet en sociale media van de ander, komen zo samen. “Toch zijn er ook zorgen”, gaf hij aan, “de schrik sloeg het bestuur om het hart toen zowel Jan als Annie enkele weken ziek waren en niet duidelijk was wat eraan mankeerde. Niet alleen vervullen zij een essentiële rol op de wekelijkse trainingsavond, ook zorgen zij samen voor een groot deel van onze kantine-inkomsten. Deze vrijwilligers kunnen en willen we niet missen !”

Waardering was ook voor een andere kanjer, namelijk de SZO-trainer Gertie Brouwer. “Elke week maar weer op tijd aanwezig zijn om de actieve scheidsrechters en assistenten klaar te stomen voor optimale prestaties in het weekend. En daarnaast ook nog zoveel andere taken doen. De vereniging kan trots zijn op zulke krachten!”

Tot slot vroeg hij nadrukkelijk aandacht voor de financiële stand van zaken. Als eigenaar van de opstallen zijn er hoge vaste lasten, die enkel samen met de onderhuurders kunnen worden opgebracht. Voor het garanderen van voldoende dekking is de medewerking van de leden van essentieel belang. Een contributieverhoging kan daaraan nauwelijks iets bijdragen. Hij vraagt de aanwezigen wat terug doen voor de club. Dit jaar is nog geen nieuwe bordsponsor gevonden voor een plekje in de rij langs de spoorbaan of op het dak van de kleedkamers. Kevin heeft een prachtige brochure samengesteld, waarmee de SZO-ers bij werkgevers, bedrijven, relaties, kennissen en verenigingssponsors kunnen vragen om bordsponsor te worden. Het hoeft overigens niet alleen een reclamebord te zijn, ook het regelen van een spreker bij een activiteit, het beschikbaar stellen van prijzen voor de bingo of loterij, het sponsoren van de lunch bij het IJssel- en Berkeltoernooi of diner bij het Technisch Weekend behoort tot de mogelijkheden.

De voorzitter besluit zijn toespraak trots met de constatering dat op de laatste training het voltallige bestuur op het trainingsveld stond. “Laat hen niet in de steek en kom zo vaak als mogelijk op onze wekelijkse training en onze komende activiteiten zoals de paasbingo, het paaseieren zoeken voor de kleine SZO-ers en het IJssel- en Berkeltoernooi”, roept hij alle SZO-ers op. 


Eigen initiatief noodzakelijk voor prestatieve scheidsrechters


Bij de rondvraag tijdens de jaarvergadering van de SZO afgelopen sprak KNVB-vertegenwoordiger Jan Simmelink zijn zorgen uit over het beperkte aantal rapporteurs en waarnemers voor de prestatieve scheidrechters. Beneden bepaalde groepen wordt er helemaal geen rapporteur meer aangesteld. De organisatie doet desondanks zijn uiterste best om een goed beeld te krijgen van het functioneren van de scheidsrechters in de verschillende groepen. De rapporten moeten ertoe bijdragen dat de prestaties verbeteren door het beschrijven van bouwstenen voor een optimaal functioneren. Knelpunt is dat beginnende scheidsrechters en andere arbiters, die hogerop willen, niet automatisch rapporten ontvangen en meedingen naar de promotieplaatsen. De mogelijkheid bestaat dat hun ambities niet in beeld zijn bij de KNVB en met name de Scheidsrechtersbegeleiders.

Jan roept die collega’s op contact te zoeken met de toegewezen SB-er en aan te geven dat je een hoger niveau wil bereiken en daarvoor veel over hebt. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de aanwezigheid bij de jaarlijkse maatwerkbijeenkomst dan vereist is en een optimale conditie een voorwaarde. “Wanneer het contact niet lukt of onbevredigend verloopt, mag je mij altijd persoonlijk benaderen”, zegt de sympathieke vrijwilliger toe.

Vanzelfsprekend is het bestuur Jan erg erkentelijk voor zijn jaarlijkse bezoek aan de ledenvergadering en met name zijn positieve opstelling. Enkele SZO-ers kunnen zich aangesproken voelen voor de kansen, die er beslist nog zijn, ondanks het gebrek aan rapporteurs. Zij zullen kenbaar moeten maken dat de motivatie gepaard gaat met een maximale inzet.

Het bestuur hoopt echter dat het huidige rapportagesysteem verandert en meer ruimte is voor functionerings- en beoordelingsgesprekken. Nu blijft het voor veel (beginnende) scheidsrechters onduidelijk waar hun plafond ligt en verliezen zij het enthousiasme als ze het gevoel hebben steeds onder hun niveau te moeten fluiten. Nu het wederzijds contact tussen de scheidsrechter en de SB-er over het algemeen tot het uiterste minimum beperkt is, zal het initiatief beslist van de kant van de scheidsrechter moeten komen. Als een lid daarbij advies of hulp nodig heeft, is iemand van het SZO-bestuur altijd bereid hierin een stevige rol te vervullen. Laat die mogelijkheid dus niet schieten!


Jubilarissen


Traditioneel is het onderdeel “Huldigingen” een ontspannend item tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de SZO. Dit jaar was er een kwartet leden uitgenodigd om een speldje in ontvangst te nemen. Voorzitter Marco Arnoldus gaf aan dat het weinig zin had de doopceel van alle jubilarissen te lichten, mede omdat slechts weinigen hen alle vier goed kenden. De voorzitter sprak hen daarom gezamenlijk toe, waarin overigens een belangwekkend statement werd opgenomen.


“We kunnen er niet omheen te signaleren, dat de voetbalscheidsrechter opnieuw volop in de belangstelling staat. De beslissingen van onze collega’s in het Betaalde Voetbal liggen onder een vergrootglas met de komst van de Video Assistent Referee.

Het beoogde doel om daardoor oneerlijkheid en foutieve beslissingen van scheidsrechters en assistenten uit te bannen, is bij lange na niet behaald. Integendeel, de beslissingen van scheidsrechter en VAR staan wekelijks ter discussie. Het gevolg daarvan is dat de verantwoordelijken in Zeist openlijk in de media hun scheidsrechters als een baksteen laten vallen en zorgen voor ongewenste ophef. Je zult maar zo’n werkgever hebben !


Het typeert maar weer eens het feit dat de scheidsrechter vaak de gebeten hond is. Dat bepaalde spelers, trainers, leiders en verenigingen dit standpunt huldigen is geen onbekend verschijnsel, maar dat de scheidsrechter ook een dolksteek in de rug kan verwachten van de eigen scheidsrechtersbazen in Zeist is niet te verantwoorden. Het heeft helaas ook onmiskenbaar weerslag op de scheidsrechters in het amateurvoetbal. Steeds vaker hoor en lees je dat collega’s met hun hobby stoppen en een emotionele afscheidsgroet op internet plaatsen.

Toch zijn er ook scheidsrechters, die ondanks alles, al tientallen jaren lid zijn van de COVS. Hoe is dat dan toch mogelijk? Welke eigenschappen moet je bezitten om in je kennissenkring en werk te erkennen dat je voetbalscheidsrechter bent. Een zekere vorm van sado masochisme moet hen niet vreemd zijn. Of is het gewoon een ontzettend leuke en motiverende hobby, waar je leert leiding geven, op verschillende niveaus leert communiceren, waarbij je je weerbaarheid vergroot en je fysieke gesteldheid verbetert zonder de kans door anderen geblesseerd te worden. De vaardigheden, die je ontwikkelt als scheidsrechter, kunnen je verder helpen in de maatschappij en sluiten aan bij je vorming en opleiding.

Uit dat oogpunt is het ook niet verwonderlijk dat we vanavond een aantal leden kunnen huldigen, die decennia lang trots zijn op hun hobby.


De een vervulde een nuttige rol in de noodzakelijke begeleiding van de scheidsrechters met name in onze regio, de anderen zijn nog steeds actief als scheidsrechter. Helaas gooit hun fysieke gesteldheid soms roet in het eten en moeten voor kortere of langere tijd wedstrijden worden afgezegd. Maar steeds met het uitgangspunt weer te willen beginnen, wanneer hun inzet dienstbaar is aan het laten voetballen van jeugdige spelertjes of senioren, die ondanks hun niveau of categorie ook een gekwalificeerde scheidsrechter verdienen.”


De vier SZO-leden waren Dinand Wichers, Peter Rudolph, Wil de Groot en Dick Kappert. Dinand Wichers, nu assistent-scheidsrechter en kaderlid van Witkampers en nooit te beroerd om een oefenwedstrijd voor de SZO te fluiten, is 25 jaar lid.

Peter Rudolph, gelukkig weer sinds deze maand actief in Groep G, is al 40 jaar lid.

Ook Wil de Groot is inmiddels ruim 40 jaar lid van de SZO. Als docent onderschrijft hij ongetwijfeld de kwaliteiten die je als beginnend scheidsrechter ontwikkelt voor een geslaagde toekomst. Als docent en mentor heeft hij daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Tenslotte Dick Kappert. Dick heeft een fraaie carrière achter de rug en is de SZO altijd op afstand blijven volgen. Net als de anderen bedanken wij hem voor het feit, dat hij altijd gewoon lid is gebleven. Uiteraard besteden we als SZO graag extra aandacht aan dit unieke jubileum, ware het niet dat Dick momenteel geblesseerd is. Met twee lokale voetbalverenigingen is al afgesproken, dat er een speciale jubileumwedstrijd zal worden georganiseerd om hem te huldigen op de plek, die daarvoor het best in aanmerking komt: het voetbalveld!

Zodra duidelijk is, wanneer Dick weer kan gaan fluiten, zullen we de activiteit uiteraard uitgebreid communiceren.

Nadat Marco alle jubilarissen een COVS-ereteken had opgespeld, ontvingen zij een fraaie bos lentebloemen, uiteraard in het rood-geel. Dick dankte voor de uitgesproken waardering en sprak de hoop uit binnenkort weer op het veld te kunnen verschijnen om zijn favoriete hobby uit te voeren.

15-10-2019

COVS presenteert eigen tossmunt

Een teleurstellende conclusie tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

van de COVS betrof het feit dat slechts een uiterst beperkt aantal voetballers en

bestuursleden van het bestaan van de Centrale Organisatie van Voetbal

Scheidsrechters op de hoogte blijken. Onze nieuwe VCN-voorzitter Ron Sotthewes

uit Schalkhaar heeft zich voorgenomen hieraan wat te gaan veranderen.

“Onbekend maakt onbemind” is een spreuk, die onverminderd van toepassing is.

De gewenste aandacht voor de scheidsrechter in het amateurvoetbal tijdens de

jaarlijkse Week van de Scheidsrechter blijkt helaas onvoldoende impact te hebben

om ook de rest van het jaar als gelijkwaardige gesprekspartner van verenigingen,

KNVB en belangenorganisaties te worden gezien.

De COVS wijst op het gezamenlijke belang om nieuwe scheidsrechters te werven om zodoende te voorkomen dat de structurele daling van het aantal scheidsrechters zal leiden tot het inzetten van onvoldoende opgeleide en ervaren arbiters bij wedstrijden tussen eerste teams. Deze verantwoordelijkheid rust zowel bij de KNVB als de verenigingen. De scheidsrechtersorganisatie is bereid en in staat om de nieuwe aanwas zo optimaal mogelijk op te leiden en te begeleiden. Als vrijwilligers en voetballiefhebbers worden scheidsrechters enthousiast van het coachen van nieuwe collega’s, daarbij gesteund door de regionale groepen van de COVS, zoals de SZO-Zutphen, DSV in Deventer en SAO in Apeldoorn. Door de regionale samenwerking kunnen we jaarlijks voldoende cursussen in de omgeving aanbieden.

Om de naamsbekendheid van de COVS te vergroten, worden de groepen opgeroepen meer publiciteit te gaan maken bij presentaties en spelregelavonden. Dankzij onze speciale connectie via Kevin Weever met PrintXpert in Deventer heeft de SZO enkele fraaie banners en spandoeken beschikbaar.

De COVS heeft nu gezorgd voor een originele COVS-tossmunt, die bij elke wedstrijd kan worden gebruikt. De munt met COVS-logo heeft twee gekleurde zijden rood en groen, waarvan er een door de aanvoerder gekozen kan worden. De toss is sinds de aanvang van de competitie weer van groter belang geworden nu de spelregel is gewijzigd en de keuzemogelijkheden zijn uitgebreid.

Het bestuur van de SZO roept alle actieve leden met nadruk op om deze nieuwe COVS-tossmunt te gaan gebruiken. Ondanks dat we weten dat er soms intieme gevoeligheden achter de keuze door de scheidsrechter van toepassing zijn, zoals een herinnering aan een leuke vakantiebestemming of een geldstuk uit het guldentijdperk, vragen we toch in het belang van de organisatie gebruik te gaan maken van het handzame en gemakkelijke attribuut.

De nieuwe tossmunt is ter gelegenheid van de Week van de Scheidsrechter beschikbaar gesteld door het bestuur van de COVS en in het Fluithuus te verkrijgen.

15-10-2019

Nieuwe notitiekaartjes beschikbaar

De Scheidsrechtersvereniging Zutphen en Omstreken is trots op de samen

ontwikkelde SZO-notitiekaartjes, waarop de score, wissels, gele en rode kaarten

en bijzonderheden van de wedstrijd genoteerd kunnen worden. Naast de versie

voor bondsscheidsrechters bestaat er eentje speciaal voor verenigingsscheidsrechters.

Deze fluiten voornamelijk bij wedstrijden in de B-categorie en jeugd. Daar bestaat de

mogelijkheid tot doorlopend wisselen en het geven van een tijdstraf. Op het stevige

kaartje is het dan eenvoudig hiervan aantekening te maken.

Na enkele seizoenen bleek de voorraad van de kaartjes minimaal en toen bleek dat de

vorige sponsor niet wilde verlengen, werd gezocht naar een andere geldschieter.

Deze werd door SZO-secretaris Gertie Brouwer gevonden in de vorm van bedrijf

“Dat is pienter” uit Zutphen. “Dat is pienter” is gespecialiseerd in certificeringen,

risico inventarisaties, trainingen en ICT-oplossingen. Het logo en de tekst is door onze huisleverancier PrintXpert.nl keurig op de kaartjes gedrukt.

Extra aandacht is er voor de toevoeging op de tekstbalk: DATISPIENTER gefloten

Tijdens de Week van de Scheidsrechter op dinsdag 8 oktober 2019 overhandigde voorzitter Marco Arnoldus symbolisch het eerste exemplaar van de SZO-notitiekaartjes aan Gertie Brouwer. De gulle sponsor, die helaas niet aanwezig kon zijn, ontving als dank een Pelikaankoffiepakket.

De SZO-scheidsrechters ervaren het kaartje als bijzonder prettig in gebruik. Door de dubbele uitvoering in een zijde voor thuisclub en een voor de bezoekende vereniging blijven de aantekeningen overzichtelijk en kunnen vergissingen worden voorkomen. Ook de mogelijkheid om korte notities te kunnen maken is erg nuttig. Dat de slogan “Zonder respect geen voetbal” prominent op de voorkant prijkt, blijkt helaas wekelijks geen zinloze slagzin. Bij regenachtige omstandigheden is het fijn dat het kaartje precies past in het kunststof KNVB-hoesje, waardoor ook bij minder weer de balpen goed functioneert.

Onze donateurverenigingen ontvangen binnenkort bericht wanneer de kaartjes beschikbaar zijn voor hun verenigingsscheidsrechters en wanneer ze kunnen worden opgehaald.

“Dat is pienter” wordt uiteraard toegevoegd aan onze lijst uiterst gewaardeerde sponsors.

15-10-2019

Week van de scheidsrechter 2019

Op dinsdag 8 oktober besteedde de SZO aandacht aan de landelijke Week van de

Scheidsrechter. In deze periode wordt aandacht gevraagd voor de leuke en uitdagende

hobby van voetbalscheidsrechter. Zonder een arbiter in het veld kunnen vele

duizenden jongens en meisjes, vrouwen en mannen wekelijks niet sporten.

 

Voorzitter Marco Arnoldus constateerde in zijn toespraakje teleurgesteld dat er

het eerste weekend enkel aandacht van de pers voor in elkaar geslagen

scheidsrechters, het staken van wedstrijden en wanordelijkheden op of rond het veld

was. Uitermate triest vond hij het dat met name jeugdwedstrijden momenteel uit de

hand blijken te lopen.

En dat terwijl de aandacht nu juist een positief effect zou moeten hebben! Jonge

scheidsrechters, zowel jongens als meisjes kunnen veel bereiken en op een hoog

niveau functioneren, wanneer zij de juiste instelling en motivatie hebben.

Om daaraan te kunnen bijdragen zijn er de Scheidsrechtersverenigingen van de COVS.

 

Natuurlijk had de SZO in deze week graag Björn Kuipers of Bas Nijhuis willen

verwelkomen. Als kleine vereniging lukt het niet om hen te strikken. Grote

voetbalclubs met businessclubs of talrijke sponsors leveren gewoon meer op !

De SZO is erg blij dat er een sponsor was gevonden voor deze bijeenkomst:

accountantskantoor C.A. Pijnenborg B.V. uit Voorst. Hierdoor bleken er aan deze

avond voor de bezoekers en de SZO geen kosten verbonden. De club investeert dit

jaar namelijk in een nieuwe lichtinstallatie op het trainingsveld en moet dus zuinig

met de uitgaven omgaan. Marco gaf als dank een fraai Pelikaankoffie-pakket

mee voor Henk van Beek.

 

Hij stelde vast dat de SZO dankzij de inzet van een aantal actieve vrijwilligers nog een gezonde vereniging is. Wanneer het aantal scheidsrechters echter structureel blijft afnemen, moeten we extra investeren om bij de voetbalverenigingen in onze regio voldoende belangstellenden te vinden om wekelijks een of meerdere wedstrijden te fluiten. Via de scheidsrechtersvereniging word je begeleid en worden de nieuwe spelregels uitgelegd. Het is een noodzakelijke taak van de clubs om de enthousiaste verenigingsscheidsrechters deze mogelijkheden te bieden. Het feit, dat er ondanks de herhaalde uitnodigingen geen enkele verenigingsscheidsrechter de moeite nam om aanwezig te zijn bij deze interessante training en presentatie, stemt de aanwezige SZO-leden ernstig teleur. Desondanks hoopt de SZO deze aandacht van de clubs en voetballers wel te krijgen, wanneer er gevreesd wordt dat standaard seniorenwedstrijden binnen afzienbare tijd door clubscheidsrechters moeten worden gefloten.

 

Speciaal voor de Week van de Scheidsrechter had ons eigen talent betaald voetbal Kevin Weever een kopie van een BV-scheidsrechterstraining voorbereid. Het kostte de deelnemers menig zweetdruppeltje om de oefeningen te kunnen volgen, waardoor het begrip voor de conditie van de BV-arbiters in de eredivisie alleen maar toenam. De actieve SZO-scheidsrechters dankten Kevin hartelijk voor de professionele training.

De afwezigheid van vaste trainer Gertie Brouwer op het veld, die vanwege een operatie aan zijn beenspier tijdelijk is uitgeschakeld, wordt op deze wijze keurig opgevuld. Na afloop van de training werden de actuele spelregels getoetst en aan de hand van fragmenten besproken. Ondertussen verzorgden Annie en Jan Schoenmaker de inwendige mens zoals altijd voorbeeldig. Door het oefenen van de spelregels, het bespreken van toepassingen en samen ervaringen van collega’s te delen, staat de SZO-scheidsrechter in het weekend weer optimaal voorbereid op het veld. Hopelijk schatten de voetbalverenigingen hun inzet naar waarde en komen de onmisbare spelleiders niet meer negatief in het nieuws. De SZO dankt de voetbalverenigingen, die de scheidsrechters tijdens de Week van de Scheidsrechters wel in het zonnetje zetten, bijvoorbeeld door hen een attentie mee te geven of via de omroepinstallatie te bedanken voor zijn inspanningen. 

 

01-10-2019

FOCUS OP JONGE VOETBALSCHEIDSRECHTERS

In de week van zaterdag 5 tot en met zondag 13 oktober 2019 vindt de

jaarlijkse WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER plaats.

Tijdens deze week wordt er door de KNVB en de landelijke

scheidsrechtersorgani-satie COVS aandacht gevraagd voor de positie van de

scheidsrechter bij het voetbal. Zowel verenigingsscheidsrechters als

bondsscheidsrechters verdienen het om in het zonnetje te worden gezet als

onmisbare vrijwilligers in het amateurvoetbal. Ondanks het feit dat

getalenteerde jonge voetballiefhebbers, zowel jongens als meisjes een snelle

carrière kunnen maken als scheidsrechter of assistent, de betaald voetbalarbiters

wereldwijd worden gezien als een uitstekend voorbeeld en de Nederlandse

nationale teams aansprekend voetbal spelen, blijft de groei van de arbitrage

hopeloos achter. Samen met alle voetbalverenigingen proberen de

scheidsrechtersverenigingen het aantal scheidsrechters te vermeerderen en de kwaliteit te verbeteren.

 

Tijdens de week van de scheidsrechter vinden er in onze regio diverse informatieve activiteiten plaats. In het kader van het samenwerkingsverband tussen de scheidsrechtersverenigingen DSV in Deventer, SAO in Apeldoorn en SZO in Zutphen komt op woensdag 9 oktober een Betaald Voetbalscheidsrechter een interessante presentatie geven in het clubhuis van de DSV, Keurkampstraat 3 te Deventer. Om het belang van verjongen van het vergrijsde corps te benadrukken en aan te tonen dat jeugdige spelleiders een prima carrière kunnen maken, komt talent Clay Ruperti naar de Koekstad. Om 20.15 uur vertelt hij over zijn loopbaan en zijn wedstrijden in de Eerste Divisie. Daaraan vooraf geeft Betaald Assistent Rens Bleumink een korte veldtraining, die geschikt is voor verschillende niveaus. Om 19.00 uur worden belangstellenden in sporttenue verwacht op het veld. Iedere bezoeker krijgt niet alleen nuttige informatie, maar na afloop ook een handig gadget voor elke spelleider. “Topfluit” verkoopt in het clubhuis haar professionele fluiten in aantrekkelijke kleuren. De scheidsrechter is immers allang niet enkel meer de “man in het zwart”, maar een meisje of jongen in een moderne Nike- of Adidas outfit. Nadere informatie is ook te vinden op onze websites van de drie scheidsrechtersverenigingen.

 

Op de wekelijkse trainingsavond van de SZO op dinsdag 8 oktober aan de Damlaan in Eefde zal een aantrekkelijke en gevarieerde training worden verzorgd voor alle verenigingsscheidsrechters en assistent-scheidsrechters van de donateur-verenigingen. Uiteraard zijn ook de eigen SZO-leden aanwezig zijn om hun ervaringen met het fluiten te delen. Na de training worden in het Fluithuus de nieuwe spelregels toegelicht aan de hand van actuele videobeelden en spelsituaties. Inloop voor training vanaf 19.30 uur, aanvang presentatie 21.30 uur.

Zowel bij de SAO als de DSV vindt de wekelijkse training plaats op donderdagavond. Ook daar bent u, zeker tijdens de Week van de Scheidsrechter, van harte welkom.

 

Om de stap naar deze mooie hobby eenvoudiger te maken vinden bij de scheidsrechtersverenigingen regelmatig KNVB-cursussen plaats. Hierdoor is de afstand naar een gekozen opleiding in de Stedendriehoek steeds beperkt. Opgave kan gewoon via deze drie actieve clubs, ook per groep of vereniging.

 

 

 

SZO Afsluiting seizoen 2018-2019.

Met een mooie zomeravond hebben we het seizoen traditioneel afgesloten

met de trainingsgroep.

Met een rondje klootschieten rond ons clubhuis te samen met deFIFA lopers

van onze Stedendriehoekleden uit Deventer en Apeldoorn werd het een

gezellige avond. Afgesloten werd met een door Annie en Jan Schoenmaker

perfect georganiseerde barbecue. Beide werden door Marco tevens in het

zonnetje gezet voor hun diensten op de trainingsavond met een bloemetje en dinerbon.

 

De afsluiting van het seizoen voor alle leden werd traditioneel gehouden bij de Fam. Breukink.

Met een heerlijk zonnetje werd een partij boerengolf partij gespeeld voor velen was het moeilijker dan verwacht en met heeeeel   veeeel slagen werd het parcours met 9 holes afgelegd.

 

Winnaar met 78 slagen werden: Lida Rudolph, Frans Eissink en Joop Breukink (had natuurlijk thuisvoordeel). Tweede werden met 79 slagen: Nicole Eissink, Annet Wichers, Nick Wenneker en Marco Arnoldus.

 

Hierna werd een door Kevin Weever in elkaar gedraaide quiz met zeer veel verschillende vragen gespeeld winnaar werden: Nick Wouters en Wim Bartelds eervol tweede werden: Marietje Breukink, Hennie Arnoldus en Lars Vos.

 

Nadat Marco de gepromoveerde scheidsrechters had gefeliciteerd en Gertie Brouwer, Marietje en Joop Breukink had bedankt voor de genoten gastvrijheid   werd er volop genoten van het aangeboden zomerbuffet zodat een ieder met een volle buik en voldaan gevoel kon terugkijken op een geslaagde afsluiting.

 

Kevin Weever en Gertie Brouwer.

26-06-2019

IJSSEL & BERKEL TOERNOOI AS ZATERDAG AFGELAST:

Bij deze willen wij iedereen informeren dat het IJssel & Berkel toernooi

van aanstaande zaterdag afgelast is!!!!

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen & Omstreken heeft

vanavond het besluit genomen om het toernooi af te lasten. De verwachtte

temperaturen zijn zo hoog dat wij het onverantwoord vinden om met deze hoge

temperaturen een dergelijk toernooi doorgang te laten vinden.

Alle deelnemende teams zullen via hun secretaris nogmaals op de

hoogte worden gebracht.

Wij hopen dat alle COVS-verenigingen zich volgend jaar weer aanmelden

voor het IJssel & Berkel toernooi.

24-06-2019

SZO FLYER JUNI 2019

NIEUWE PEN BIJ PAASBINGO SZO

03-05-2019

Eigenlijk zou je alle bezoekers van de traditionele paasbingo graag persoonlijk

willen bedanken voor hun aanwezigheid. Ondanks het feit dat de organisatoren

zich iedere keer weer al maanden tevoren uitsloven om de mooiste prijzen voor

het minste geld binnen te slepen, merken we dat de belangstelling voor het

oubollige oer-Hollands spelletje enigszins afneemt. Desondanks heeft het

organiserende trio er met bingomaster Andre voorop nog steeds veel zin in en

gelukkig waarderen de vaste groep aanwezigen dat zeer, gezien de opkomst van

de vertrouwde gezichten.


Deze keer werd voorafgaand aan de eerste ronde de nieuwe SZO-promotiepen

geïntroduceerd. Iedere deelnemer kreeg er eentje gratis om de getrokken nummers

op het kaartje aan te kruisen. De overige pennen zullen worden gebruikt om potentiele

scheidsrechters bij de voetbalclubs te wijzen op het bestaan van een vereniging, speciaal

bedoeld voor het begeleiden en trainen van scheidsrechters.

De fraaie donkerrode pen kan tevens goed van pas komen bij de prijzen van de eerste bingoronde. In het kader van de hernieuwde belangstelling voor het opschrijven van gedachtes, dagelijkse ervaringen, gedichtjes en spreuken was er voor vrijwel iedereen een notitieboekje of –schrift. Het bestuur maakte van deze gelegenheid gebruik om d.m.v. een inlegvel iedereen nadrukkelijk te bedanken voor de komst en te wijzen op de mogelijkheden om de vereniging te sponsoren. Vaak denken we er niet aan om tijdens een grote aankoop even te informeren naar de mogelijkheden om onze SZO te sponsoren. Omdat ook kleine, incidentele bedragen welkom zijn, hoeft de drempel niet echt groot te zijn. Iedereen snapt ook wel dat de omzet erdoor niet enorm zal stijgen, maar dat de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf er wel op een positieve wijze door wordt benadrukt.


Na dit serieuze onderdeel vlogen de prijzen werkelijk door de kantine: tuinvogels, vilten Paashazen, windschermen, plantenbakken en tuinbeeldjes werden warm onthaald door de gelukkige winnaars.

Uiteraard vormden de eierronde en de levensmiddelenpakketten weer het hoogtepunt van de avond. Of de artsen zo gelukkig zijn met de door sommige families gewonnen overvloed aan kakelverse eieren van onze nieuwe leverancier Weldam uit Lochem wagen we te betwijfelen, maar zeker is dat vrijwel niemand zonder doosje naar huis ging.


Ook niet met een lege maag overigens, want Annie en Jan Schoenmaker, regelmatig geassisteerd door Kevin Weever, zorgden op verzoek voor een smakelijke schaal hapjes. De organisatoren Andre samen met dochter Milou, Jan en Marco kunnen vast weer aan het verzamelen voor de aanstaande kerstbingo, waarvoor geen enkele SALE in de komende maanden meer veilig zal zijn!

03-05-2019

"GRIJZE EMINENTIE” IN VERPLEEGHUIS OPGENOMEN

De binnen de vereniging liefdevol “grijze eminentie” genoemde Jan Tijssen zit al een hele tijd in de lappenmand en was daarom al lang met zijn Ria niet meer aanwezig in Het Fluithuus.

Dankzij de regelmatige update van dochter Heidi bleef de SZO desondanks op de hoogte van het ziekteverloop van Jan. De bloedvaten deden hun werk niet meer naar behoren en het kostte de doctoren erg veel moeite om een afdoende oplossing te vinden. Na langdurig verblijf in het ziekenhuis en diverse operaties is het nu tijd voor de revalidatie.

Jan, voor de jongere leden onder de lezers: oud-bestuurslid van de SZO en fameus rapporteur voor SZO-leden, is opgenomen in Den Ooiman in Doetinchem. Jullie begrijpen dat de periode in het ziekenhuis niet bepaald prettig is geweest en bezoek toen tot een minimum moest worden beperkt. Namens de SZO is er uiteraard een beterschapskaart gestuurd, maar nu hij is opgenomen in het verpleeghuis is ook bezoek weer van harte welkom, schrijft Heidi.

Via deze weg roepen we de SZO-leden, die Jan persoonlijk goed kennen, dan ook op om de komende tijd even een bezoekje te plannen en Jan’s eenzaamheid te doorbreken met een goed gesprek over het voetbal, de VAR of als het niet anders kan PSV of Ajax. Neem indien gewenst contact op met een generatiegenoot om samen te gaan naar Den Ooiman, Groot Hagen 6 in Doetinchem. Jan verblijft op kamer 1063. Het kan voorkomen dat hij tijdens de bezoektijden bezig is met therapie of intensieve wondverzorging. Verder zijn jullie van harte welkom ’s morgens van half 11 tot 12.00 uur, ’s middags van 3 tot 5 en ’s avonds van half 7 tot 21.00 uur.

Wij rekenen op jullie, want de SZO is er voor goede, maar ook mindere tijden voor alle leden!

08-04-2019

Op initiatief van de drie COVS-afdelingen in de Stedendriehoek kwam medewerker arbitrage in het district Noord-Oost Lennert Fledderus uit Steenwijk op 12 maart naar Het Fluithuus in Zutphen. In het clubhuis van de SZO-Zutphen vond een vervolggesprek plaats na een eerdere kennismakingspresentatie bij de DSV in Deventer. Binnen de groepen waren prangende vragen van de leden geïnventariseerd, waarop de besturen van Apeldoorn, Deventer en Zutphen graag antwoord wilden. Opnieuw bleek Lennert een sympathieke gesprekspartner, die trachtte zoveel mogelijk onduidelijkheden uit de weg te ruimen. Jelle Besselsen (SAO), Peter Stolk en Martijn de Leest (DSV) en Marco Arnoldus en Gertie Brouwer (SZO-Zutphen) waren dan ook zeer tevreden met de uitkomst.


In zijn welkomstwoordje dankte voorzitter Marco Arnoldus de medewerker van de KNVB-arbeidsorganisatie voor zijn komst buiten kantoortijd. Hij toonde zich ongerust over een opnieuw op handen zijnde reorganisatie binnen de districten, die dergelijk direct contact van de COVS-groepen met de KNVB mogelijk zou kunnen bemoeilijken.

Lennert gaf toe dat er sprake is van een beoogde verandering, maar dat het allerminst een gelopen koers is. Het district Noord-Oost heeft de zaken rond de arbitrage als enige op een andere wijze georganiseerd. Opzet van de KNVB in Zeist is om Sebastiaan Kleiburg, overigens geen onbekende binnen de COVS, aan te stellen als supervisor in alle districten. Onder zijn verantwoording zou dan een ontwikkelaar en een planner de zaken voor de scheidsrechters moeten afhandelen.

Echter, in het district Noord-Oost vervullen Scheidsrechters Begeleiders de functie van eerste aanspreekpunt. Deze constructie zou dan worden beëindigd, waarmee de KNVB in één klap afscheid zou nemen van tientallen gemotiveerde vrijwilligers. Of hiermee de arbitrage gediend is, wordt nu nader onderzocht. “Het betreft absoluut geen nieuwe bezuinigingsronde”, bezweert onze scheidsrechterscollega uit Noord, die derhalve in principe niet voor zijn baan hoeft te vrezen.


Aansluitend op de rol van SB-er in de communicatie van de scheidsrechter met de KNVB wordt benadrukt dat deze uitermate essentieel is. Bijvoorbeeld in groep G, waar arbiters de keuze hebben al dan niet gerapporteerd te worden, is niet voor iedereen helder op welke wijze een gemotiveerde en talentvolle scheidsrechter door kan stromen. In de eerste plaats moet deze collega bij zijn SB-er concreet aangeven dat hij of zij voor promotie in aanmerking wil komen. De betreffende begeleider moet vervolgens aan de hand van begeleidingsrapporten en gebleken inzetbaarheid aan het eind van het seizoen samen met de overige SB-ers de beschikbare promotieplekken invullen. Het is uiterst schimmig wie er op de voordrachtlijst van de contactpersoon komt. De aanwezigen zijn het er daarnaast over eens dat veel afhangt van de overredingskracht van de betrokken mentor. Een regelmatig en goed contact met hem is dan ook van groot belang. Voorwaarde blijft uiteraard de persoonlijke inzet en motivatie om conditie en spelregelkennis op peil te houden. Enkele arbiters konden door omstandigheden de talrijke maatwerkbijeenkomsten niet volgen. Ook hier ligt de verantwoordelijkheid bij de scheidsrechter, die er dan maar wat verder voor moet rijden, wanneer de avonden in de buurt moeilijk vallen. Dat de zgn. veegbijeenkomst vrij kort na de laatste reguliere sessie viel is vanzelfsprekend, gezien het feit dat deze bedoeld is als voorlichting bij aanvang van het seizoen. Wanneer er overigens onvoldoende vertrouwen in de eigen SB-er bestaat, kunnen de voorzitters van de regio’s worden ingeschakeld.

Als terugkerend heikel punt wordt het aanstellingsbeleid van scheidsrechters en assistenten besproken. “Voor veel collega’s is dat regelmatig een punt van irritatie”, geeft Martijn de Leest namens de DSV aan. Lennert licht toe dat de meeste aanstellingen automatisch door het computerprogramma plaats vinden, echter niet nadat zijn afdeling eerst de “topwedstrijden” en risicowedstrijden eruit heeft gefilterd. Deze worden met de hand aangesteld zo mogelijk op basis van de tussenranglijst en rapporten. Bij groep D wordt dit seizoen voor het eerst een gezamenlijke lijst van scheidsrechters uit Oost en Noord gebruikt. De bedoeling is dat deze arbiters in dit seizoen

allemaal een keer bij de voetbalverenigingen in die klasse worden aangesteld. Doordat er al zoveel parameters in het softwarepakket zijn ingebouwd, is het moeilijk om bijvoorbeeld het dikwijls fluiten bij dezelfde vereniging uit te sluiten. In ieder geval zit er steeds ruim een maand en soms meer tussen, aldus Lennert, maar wanneer een individuele scheidsrechter moeite heeft met een aanstelling, mag hij contact opnemen met de medewerker arbitrage. Deze zal dan handmatig proberen een alternatieve wedstrijd te vinden. Even simpel een wedstrijdje omruilen met een collega is, gezien het computerprogramma, onmogelijk te realiseren.

We kunnen er niet om heen om het gebrek aan respect voor de scheidsrechter aan de orde te stellen. COVS en KNVB zijn in het verleden overeen gekomen, dat een lijst zou worden bijgehouden met excessen en molestaties in ons district. De COVS-groepen zouden daardoor in de gelegenheid zijn om collega’s, die te maken krijgen met dergelijke zaken, persoonlijk bij te staan en te ondersteunen. Van het regelmatig delen van de noodzakelijke informatie is dit seizoen echter geen sprake. Op het bondskantoor worden de voorvallen gemonitord door een speciale commissie, maar de conclusies worden helaas niet gedeeld. Lennert geeft aan, dat er in Noord-Oost gelukkig nauwelijks sprake is van buitensporigheden. We veronderstellen dat een groot deel van de gebeurtenissen buiten het zicht van de KNVB plaats vindt, bijvoorbeeld met goedwillende verenigingsscheidsrechters. De COVS-bestuurders dringen er op aan de beschikbare gegevens niet achter te houden.

Wanneer de positieve samenwerking tussen de KNVB en COVS er toe leidt, dat de scheidsrechter zeer langdurig actief blijft, is een waardering op z’n plaats. Binnen het district Noord-Oost is Fien Latupeirissa belast met het toekennen van spelden voor langdurig lidmaatschap. Vanwege de herstructurering is een achterstand ontstaan of zijn gegevens verloren gegaan en daarom heeft niet elke scheidsrechter zijn waarderingsspeld al ontvangen. Fien is nu druk bezig met het up-to-date brengen. Mochten er leden zijn, die tussen de spreekwoordelijke wal en het schip dreigen te vallen, moeten zij zich uiteraard melden bij ons bestuur, zodat er wat aan gedaan kan worden.

Tenslotte werd nog even geïnformeerd of er nog wijzigingen bij de rapportage zijn te verwachten. Het lijkt er op dat de A-score nauwelijks gegeven wordt en de beoordeling voor het geven van een “functioneel fluitsignaal” (2.1) zelden anders is dan C. De marges tussen de prestatieve scheidsrechters blijven daardoor minimaal. In een verandering is echter vooralsnog niet voorzien.


Namens de drie COVS-afdelingen werd Lennert nogmaals hartelijk bedankt voor zijn toelichtingen en openheid. Met een koffiepakket van de Zutphense Hofleverancier De Pelikaan als dank kon hij de terugreis naar het Noorden aanvaarden.

08-04-2019

11-02-2019

31-01-2019

Tijdens de traditionele nieuwjaarsinstuif van de SZO blikte Marco Arnoldus tevreden terug op de eerste seizoenshelft. Hij constateerde dat de scheidsrechter volop in de belangstelling staat. De invoering van de Video Assistent Referee in het Betaald Voetbal voorkwam echter niet dat er bijna evenveel discussies ontstonden over de beslissingen van de VAR, als over de beslissingen van de scheidsrechter op eigen waarneming.

In Oldenzaal vond op 12 januari het Scheidsrechterscongres van het district Oost plaats, dat de COVS samen met de KNVB voor alle voetbalscheidsrechters, zowel verenigingsscheids-rechters als KNVB-scheidsrechters, organiseerde. Een zestal SZO-leden waren samen met zo’n 350 collega’s getuige van een nuttige bijeenkomst, waar ondermeer de VAR uitgebreid werd toegelicht.

Bjorn Kuipers gaf op zijn thuisbasis en op een steenworp afstand van zijn “JUMBO Kuipers” een professionele en gelikte presentatie. Ook de COVS-groepen in de Stedendriehoek pre-senteerden zich op de informatiemarkt. Het door Loman en Van de Weerd Opticiens ge-sponsorde notitiekaartje vond gretig aftrek en onze set gele en rode kaarten verdween zelfs ongemerkt in de zak van enkele collega’s. Of er nieuwe leden uit het congres voortkomen is de vraag, maar het is belangrijk dat de COVS aan de weg blijft timmeren. Tenslotte zette ook ’s lands grootste grutter Albert Heijn de fluitisten in het zonnetje door een hamster in de tele-visiespot een hoofdrol te geven en zijn evenbeeld in de winkels te verkopen. Marco vond het van gebrek aan waardering en begrip voor deze zo noodzakelijke spelleiders getuigen dat in het bijbehorende stickeralbum een hoofdstuk over de eredivisiescheidsrechters ontbreekt.


Met betrekking tot de eigen vereniging keek hij terug op een goede gemiddelde opkomst op de wekelijkse training o.l.v. Gertie Brouwer, op een geslaagde Week van de Scheidsrechter in samenwerking met de zustergroepen uit Apeldoorn en Deventer en op een geslaagde primeur met de SZO-dart-koppelwedstrijd georganiseerd door Kevin Weever en Nick Wen-neker, waar clubscheidsrechter Lars Vos samen met Peter Rudolph wonnen.

Ook de maandelijkse FIFA-testen worden goed bezocht, zelfs door leden van de afdelingen Apeldoorn en Deventer. De SZO presenteerde de nieuwe spelregels bij een vijftal donateur-verenigingen en de bezoekers waren zeer enthousiast over de professionele en actuele aanpak van Nick en Kevin.


Helaas was in 2018 niet alles goud wat blonk. Enkele leden werden getroffen door ziekte of verlies in de naaste familie of kampten zelf met hun gezondheid. Hij memoreerde het feit dat collega Hydayet Kiliccan eind april tijdens zijn wedstrijd werd getroffen door een hersenbloe-ding. Regelmatig is er contact met de sympathieke scheidsrechter, die de club ter gelegen-heid van de jaarwisseling nog mailde: “Beste wensen voor beste mensen”!

Ook ons bestuurslid en kantinebeheerder Jan Schoenmaker raakte in de lappenmand en deed de angst om het hart slaan van zijn naasten en collega-bestuursleden. Uit zijn aanwe-zigheid en inspanningen blijkt dat Jan weer op de weg terug is en als vanouds weer samen met Annie de catering in ons Fluithuus verzorgt.

De voorzitter accentueert hoe belangrijk een goede gezondheid voor iedereen is en wenst allen namens het bestuur van de SZO een voorspoedig 2019 toe.


Met genoegen blikt hij ook vooruit naar het komende weekend. Dan bereikt de club een mijl-paal door de organisatie van een eigen Technisch Weekend. Als vrijwel de kleinste afdeling van de COVS in het district Oost is dat een prestatie van belang! Na een tweetal vergeefse pogingen werd het minimum aantal deelnemers gehaald en kon de organisatie van start gaan. Met Betaald Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo is ondermeer een inte-ressante spreker in de Waltakke in Lochem gestrikt.

Dankzij de scherpe calculatie en medewerking van de locatie Waltakke en de Superrr van Gerrit Pas kon ook de bijdrage van de deelnemers acceptabel blijven. Aangezien het bestuur het Technisch Weekend beschouwd als een kernactiviteit voor onze actieve scheidsrechters is een flink bedrag uit de kas hiervoor gereserveerd. De eigen bijdrage blijft daardoor minder dan de helft van het TW van Apeldoorn en maarliefst 15 keer zo weinig als het TW van de groep Deventer in Turkije, waar de scheidsrechters ruim 900 euro per persoon voor moesten neertellen, constateert Marco.


Hij kon in dat kader niet nalaten alle SZO-leden nogmaals op te roepen om eens bij zakenre-laties en middenstanders te informeren of men bereid is de SZO op enigerlei wijze te spons-oren. Uiteraard ziet de club het liefst een reclamebord langs het veld, omdat daarmee de continuïteit voor drie jaar gewaarborgd wordt. Maar ook sponsors in de vorm van de lunch bij het IJssel- en Berkeltoernooi, bloemen voor de jaarvergadering, hesjes voor de training of sprekers bij de Week van de Scheidsrechter dragen bij aan een gezonde status van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen en Omstreken. Hij complimenteert bestuurslid Kevin Weever, die tijdens deze bijeenkomst in de tweede divisie debuteert als assistent-scheidsrechter, voor het samenstellen van een aantrekkelijke brochure met alle gegevens. Deze is zowel bij alle bestuursleden als in Het Fluithuus verkrijgbaar.


Marco vervolgt: “Alle bestuursleden, dat zijn er nogal wat, zoals jullie weten. Ik wil tijdens deze traditionele bijeenkomst niet nalaten te benadrukken hoe blij de vereniging moet zijn met zoveel actieve bestuursleden. Zeker, niet iedereen investeert in het bestuur dezelfde tijd, niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden en natuurlijk worden goede bedoelingen meer dan eens doorkruist door onvoorziene omstandigheden, zoals zwangere dochters, plotselin-ge verhuizingen, klustaken of onregelmatige diensten. Desondanks ben ik blij leiding te kun-nen geven aan een bestuur dat toekomstvisie heeft en de SZO als zelfstandige vereniging naar het komende decennium wil leiden”.

Hij roept de aanwezigen op aanwezig te zijn op aanwezig te zijn bij de door de SZO georga-niseerde activiteiten. Na het Technisch Weekend volgende week volgt de Voorjaarsactiviteit op zaterdag 16 februari, de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 februari en later op de Paasbingo, het Paaseieren zoeken, het IJssel- en Berkeltoernooi en de afsluiting van het seizoen.


Uiteraard ging aan de bijeenkomst in het warme en sfeervolle Fluithuus weer een puzzel-tocht vooraf. Niet alleen de gezellige wandeling in de buitenlucht rond de SZO-accommodatie wordt zeer op prijs gesteld, ook de discussies na afloop over de instinkers, al dan niet terecht geconstateerde fouten in beschrijvingen of opdrachten vormen een wezenlijk deel van het programma. Dolf en Wilma Versteege zorgen er jaarlijks voor dat er nog lang werd nagepraat tijdens het uitstekend verzorgde stamppottenbuffet van Jan en Annie Schoenmaker. De voorzitter bedankte hen namens alle aanwezigen, die dat met een hartelijk applaus bevestigden.

Voor het eerst deze eeuw organiseerde de SZO weer een Technisch weekend voor haar leden. Nadat het bestuur de afgelopen twee jaar vergeefs trachtte voldoende deelnemers te strikken, lukte het dit seizoen eindelijk om het minimale aantal van 15 deelnemers te noteren. Alle inspanningen zijn gelukkig niet voor niets geweest, want we kunnen terug kijken op een uiterst geslaagd en nuttig weekend. Hoewel de planning in de laatste week nog volledig overhoop moest worden gehaald, zijn de organisatoren Kevin Weever samen met hulpvan  Nick Wenneker er in geslaagd een voortreffelijk programma te presenteren en daarmee een lang door hen gekoesterde droom te realiseren. De aanwezigen keerden dan ook allen moe maar zeer tevreden huiswaarts.


Nadat het bestuur groen licht had gegeven voor de organisatie van een technisch Weekend in de winterstop werden door Kevin en Nick contacten gelegd met enkele voor de hand liggende relaties en bekenden. Uiteraard werd een beroep gedaan op onze oud-voorzitter Gerrit Pas om met zijn Superrr voor de catering te zorgen. Deze potentiële deelnemer bood meteen spontaan zijn medewerking aan. Als locatie lag Groepsaccommodatie De Waltakke in Lochem voor de hand. Tijdens de winterstop vindt daar immers jaarlijks een indoorvoetbaltoernooi plaats, waarvoor de SZO naar volle tevredenheid de arbitrage verzorgd. Gezien het verwachte kostenplaatje werd gezocht naar een regionale Betaald Voetbalscheidsrechter. Het vragen van Rob Dieperink, die op amper 10 minuten afstand van de kampeerboerderij woont, lag dan ook voor de hand. Door oud-Olympisch triatleet Wieke Hoogzaad als conditietrainer te boeken, was het programma van het weekend vrijwel rond.


In de dagen voor het weekend van 18 tot 20 januari 2019 werkten beide organisatoren onder hoogspanning. Hoewel vooraf duidelijk was dat Rob Dieperink bij een KNVB-aanstelling op een ander moment in het weekend zijn presentatie zou komen geven, kon geen rekening worden gehouden met een dubbele inzet. Juist dit weekend werd Rob echter aangesteld als scheidsrechter bij Go Ahead Eagles op vrijdagavond en bij PEC Zwolle - Feyenoord als vierde official op zaterdagavond. Hierdoor werd de zorgvuldige planning onvoorzien doorkruist en werd samen met Rob gezocht naar een alternatief. Deze werd uiteindelijk gevonden en was even verrassend als succesvol!


Op vrijdagavond verzamelden de TW-deelnemers zich derhalve niet op de kampeerboerderij in Lochem maar op de carpoolplaats in Deventer. Vervolgens spoedden zij zich naar de Adelaarshorst om met medewerking van de plaatselijke BVO naar de prestaties van “onze” scheidsrechter te gaan kijken. Gewapend met een reflectieformulier en pen bleef de aanwezigheid van de groep en de specifieke belangstelling voor het arbitrale kwartet bij de fanatieke GAE-supporters niet onopgemerkt. Als volleerde rapporteurs of coaches werden spelsituaties en beslismomenten genoteerd, waarbij de winterse vrieskou met moeite moest worden getrotseerd. De fanatieke Deventer aanhang zorgde daarbij regelmatig voor een welkome vrolijke noot.

Iedereen was blij dat na afloop van de wedstrijd de verwarming in de auto’s op het hoogste standje kon worden gezet en in de Waltakke genoten kon worden van een drankje en hartig hapje, voordat de slaapkamer werd opgezocht.


Op zaterdagochtend was de hele groep op tijd uit de veren om na het gezamenlijke ontbijt Rob Dieperink welkom te heten om samen met hem zijn prestaties tijdens de wedstrijd te bespreken aan de hand van de wedstrijdbeelden, die door FOX ter beschikking waren gesteld. Speciaal voor ons had een KNVB-vrijwilliger in de late of vroege uurtjes daar de headset-communicatie van de scheidsrechter met zijn assistenten al onder gemonteerd. Dit gaf een prachtig inkijkje in de wedstrijdpraktijk en verduidelijkte de beslissingen en keuzes van de verantwoordelijke scheidsrechter.

Met name de gegeven strafschop aan Almere City leverde de nodige discussie op. Hoewel vrijwel iedereen het er over eens was dat de penalty gegeven kón worden, werd de overtuiging dat de overtreding eigenlijk andersom was, breed gedeeld en kon ook Rob zich in deze conclusie vinden.

Tweede bespreekpunt waren de twee gele kaarten aan het eind van de wedstrijd tijdens een opstootje. Rob erkende dat hijzelf de aanleiding niet voldoende had waargenomen en was afgegaan op het advies van zijn assistent. De kritische SZO-ers constateerden aan de hand van hun ingevulde formulier dat de scheidsrechter hierbij het overzicht even kwijt leek. Met name de tweede kaart werd in het luchtledige getoond aan een al ver weggelopen speler, terwijl over het algemeen de betreffende zondaar even wordt teruggeroepen naar de arbiter om hem de kaart voor z’n neus te toveren. Uit de vrij verwarrende onderlinge communicatie op de headset bleek hoe moeilijk het voor de scheidsrechter is om dan het hoofd er goed bij te houden. Ook in dit geval blijkt een strakke “etherdiscipline” noodzakelijk en was het voor de belangstellende amateurscheidsrechters bijzonder leerzaam en verhelderend. Doordat Rob zich zo kwetsbaar en open durfde op te stellen kreeg deze evaluatie een extra dimensie. In het kort ging hij tenslotte nog even in op de aspecten van de VAR. Zowel de lunch als de geprogrammeerde volgende activiteit maakten het noodzakelijk deze interessante Power Point Presentatie haastig af te ronden. De vijftien SZO-toehoorders waardeerden zijn aanwezigheid en eerlijkheid in hoge mate. Voorzitter Marco Arnoldus benadrukte hoe blij een kleine scheidsrechtersvereniging is met de bereidheid van Betaald Voetbalscheidsrechters om mee te werken aan de activiteiten van de COVS-groepen. Hij nodigde Rob van harte uit om zijn presentatie op het Fluithuus nog eens af te komen maken.


Na de goed verzorgde Superrr-lunch stelde Nick Wenneker de trainer van het middagprogramma voor. Als inspanningsfysioloog is Wieke Hoogzaad uit Edam in dienst van de KNVB en betrokken bij de specifieke looptraining van de Betaald Voetbalscheidsrechters en talentvolle amateurs. Na haar actieve loopbaan als triatleet, waarbij ze op meerdere Olympische Spelen deelnam, is ze als oud-voetbalster betrokken geraakt bij de training van arbiters. Tijdens het SZO-Technisch Weekend besteedt zij zowel aandacht aan de theorie als de oefeningen in de praktijk. Na het eerste theoretische programmaonderdeel verkaste de groep zich namelijk naar het kunstgras van Spcl. Lochem, waar een pittige training op het programma stond. Gelukkig konden de meeste onderdelen op het eigen niveau worden afgewerkt. Na de douche verzamelden de deelnemers zich weer fris en fruitig op de Waltakke, waar Wieke inging op de achtergronden van de lichamelijke inspanningen en haar carrière de revue liet passeren.

Opnieuw bleek dat Nick en Kevin een uitstekende keuze hadden gemaakt met het vragen van deze gedreven spreekster en sportvrouw, want de aandacht verslapte geen moment, ook al stond de volgende FOX-wedstrijd al weer op het punt van beginnen. Na het door de Waltakke goed verzorgde buffet werd in onderling overleg besloten het avondprogramma wat vrijblijvender te maken. Met eredivisiewedstrijden te over en met buitenlandse wedstrijden en samenvattingen op de andere kanalen bleek duidelijk dat geen enkele voetballiefhebber een spelmoment tekort zou hoeven komen. Met het kopje koffie, biertje, glaasje fris en hapje van Jan Schoenmaker erbij verstreek de tijd geruisloos tot de eerste mannen hun bedje opzochten. U begrijpt dat van de nachtelijke uren om redenen van privacy geen verslag is gemaakt.

Op zondagochtend was een uur tijd gereserveerd op het indoorvoetbalveld. Negen overgebleven spelers scoorden er in een onderling partijtje lustig op los en vermaakten zich prima in de winterkou. Ondanks felle confrontaties, snoeiharde schoten en haperende techniek bleef iedereen fysiek op de been en vormde het een sportief eind van het ochtendprogramma.

Tijdens de aansluitende lunch werden de laatste broodjes en knakworstjes smakelijk weggewerkt en bleven vervolgens alleen de diehards op zondagmiddag achter voor een potje darten in de Waltakke-kantine.


We kunnen achteraf spreken van een uiterst geslaagd SZO-Technisch Weekend 2019. Dit is voornamelijk te danken aan de niet aflatende inzet en het organisatietalent van Kevin Weever die dit samen met  Nick Wenneker heeft neergezet en er erg veel tijd en moeite hebben ingestoken. Dankzij de deelname van  voldoende SZO-leden, die al dan niet het volledige weekend van hun belangstelling blijk gaven, kon deze leerzame activiteit slagen.


Het SZO-bestuur is veel dank verschuldigd aan degenen, die op welke wijze dan ook een bijdrage leverden aan het slagen van dit instructieve evenement : Gerrit Pas van de Superrr, Tim Kollen van de Waltakke, Go Ahead Eagles, Rob Dieperink, Wieke Hoogzaad, FOX Sport, Spcl. Lochem, Jan Schoenmaker. Maar in de eerste plaats aan de organisatie onder leiding van Kevin Weever die dit samen met Nick wenneke heeft neergezet deze hebbben  naast ontzettend veel tijd veel onontbeerlijk materiaal als computers, schermen, geluidsinstallatie e.d. belangeloos beschikbaar hebben gesteld. Wij zijn trots op jullie !


We gaan er van uit dat Gerrit, Bas, Daan, Thijs, Niek, Wim, Peter, Gertie, Premi, Dinand, Marco, Dolf, Robert, Lars en Michel zich op het evaluatieformulier onmiddellijk zullen aanmelden voor de volgende editie van het SZO-Technisch Weekend! Laten we er samen voor zorgen dat er minstens zoveel nieuwe namen bij komen door ons enthousiasme over te brengen en het nut van dergelijke activiteiten voor de gemotiveerde actieve scheidsrechter of assistent te benadrukken. Voor de overige leden is het in ieder geval een uiterst gezellig weeke

Tijdens de jaarlijkse spelregelwedstrijd voor scheidsrechters om de Jan Visserbokaal bij onze zustervereniging Apeldoorn is het team van de SZO er niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen. Net zoals vorige keren eindigde het Zutphense trio achter favorieten Apeldoorn en Deventer.

Nu moet gezegd worden, dat het team behoorlijk gehandicapt was door de afwezigheid van ondermeer Jan-Willem Wesselink, Daan Beckers, Michel Nijdeken en Rodney Huybrechtse. Op het laatste moment moest ook Niek Wouters zich nog ziek afmelden, zodat voorzitter Marco Arnoldus naast Kevin Weever en Maurice Smelt moest opdraven. Zelfs coach Gertie Brouwer kon aan de uitslag niets veranderen.


Voor het eerst maakte de SAO op 4 februari 2019 in navolging van de spelregelworkshop op het arbitragecongres in Oldenzaal gebruik van moderne media. Met behulp van het programma Socrative werden de antwoorden op de vragen ingevuld op de mobiele telefoon. Hierdoor was het bijhouden van de scores geautomatiseerd en geen enkele twijfel aan de uiteindelijke uitslag mogelijk.

Overigens bleek er bij menig deelnemer wel gerede twijfel over de juistheid van de vraagstelling en de van hogerhand goedgekeurde antwoorden te zijn. Regelmatig moest spelleider Patrick van Bork met het schaamrood op de kaken toegeven, dat de aangevoerde argumenten tegen een afgekeurd antwoord weldegelijk hout sneden. Ook het verschil tussen de beoordeling van de ernst van overtredingen bij amateurscheidsrechters en de “Heren in Zeist” werd pijnlijk duidelijk. De collega’s, die vanuit Zeist instructies ontvangen over het verschil tussen een geel- of roodwaardige overtreding, hadden dan ook steevast een ander antwoord dan veel overige scheidsrechters. Ook vragen over de VAR horen niet thuis in vragenseries bestemd voor amateurscheidsrechters. Helaas kreeg de wedstrijd hierdoor een behoorlijk rommelig karakter.


Op zich lijkt deze vorm van spelregelvragen een uitstekend alternatief voor de traditionele schriftelijke vragen en misschien wat oubollige bordjes-rondes. De onderdelen, waarbij een tweetal stellingen op juist of onjuist moesten worden beoordeeld en het kiezen van 3 van de 6 mogelijke antwoorden op een spelregelvraag zijn uitdagend. Goed begrijpend lezen blijft echter altijd de voorwaarde voor een correct antwoord, bijvoorbeeld in de vraag: “Er wordt een vrije schop genomen op 16,5 meter van het doel. De rechtsachter slaat de bal met de hand over de goal. Wat is de straf voor de verdediger en de juiste spelhervatting? “

Dat er hier hands gemaakt wordt in de zestien spreekt voor zich en een strafschop kan dan ook niet uitblijven, maar krijgt de back geel of rood wegens het verhinderen van een doelpunt.

Een alerte lezer zal concluderen dat de vrije trap genomen wordt op 16,5 meter en dus minimaal op de lijn van het strafschopgebied ligt. Het moet derhalve een indirecte vrije schop zijn en dan ontneemt de verdediger geen scoringskans met zijn handsbal. De straf in dat geval is dus slechts geel!


Deze vorm van spelregelwedstrijden is voor de COVS uitermate geschikt. Het is de vraag of er bij het invullen van de antwoorden een tijdslimiet moet gelden. Niet alle deelnemers lezen immers even snel of wegen hun keuzes eerst zorgvuldig af. Het maakt de wedstrijd echter wel spannender. Ook het tussentijds bekend maken van standen, zowel per onderdeel als totaalstand kan de wedstrijd aantrekkelijker maken en meer amusementswaarde geven, ook voor de toeschouwers. Waarschijnlijk zullen de leden van de Spelregelcommissie in Apeldoorn wel tot dezelfde conclusie komen. Gelukkig zijn diverse onderdelen en vragen eveneens zeer geschikt om te gebruiken bij spelregelpresentaties bij voetbalverenigingen. Ook daar is ieder seizoen behoefte aan het toelichten van de (nieuwe) spelregels op een leuke manier. De SZO biedt haar donateurverenigingen standaard deze mogelijkheid al aan. Gelukkig hebben diverse clubs er inmiddels van gebruik gemaakt. Op 14 maart a.s. zijn we te gast bij FC Zutphen om daar informatie over de regels te geven.

Met een beker voor de vierde plek na Apeldoorn 1 en 2 en Deventer kon het team best tevreden zijn, maar geeft ook aan dat er in het Fluithuus nog regelmatig moet worden geoefend.


31-01-2019

03-12-2018

Aanmelden kan via:

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13262750


Vanuit de SZO zal er gekeken worden of carpoolen mogelijk is.

06-10-2018

Op dinsdag 9 oktober trapte de SZO af met de eerste van drie achtereenvolgende bijeenkomsten bij de Scheidsrechtersverenigingen in de Stedendriehoek ter gelegenheid van de Week van de Scheidsrechter. Om aan te sluiten bij de belangrijkste competenties als prestatieve arbiter werd gekozen voor motivatie, communicatie en weerbaarheid. Dat laatste thema stond centraal bij de SZO.


De organisatoren hadden twee ervaren deskundigen uitgenodigd, die in het dagelijks leven veel te maken hebben met stressmanagement. Marchel Turnhout is instructeur bij defensie en verzorgde een fysieke training, terwijl John Elskamp, die de mentale vaardigheden bij politiepersoneel aanleert en vergroot, daarna in Het Fluithuus een interessante presentatie gaf.

SZO-voorzitter Marco Arnoldus heette om half acht de circa 25 aanwezigen van harte welkom. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen de scheidsrechtersverenigingen om alle beginnende scheidsrechters een optimale begeleiding te kunnen bieden. Juist bij de COVS-groepen vinden ze de steun en kunnen ze hun ervaringen delen en vragen stellen. Naast de eigen leden waren er belangstellenden van de beide zusterverenigingen en enkele verenigingsscheidsrechters. Helaas bleken er onvoldoende deelnemers om de fysieke training in twee groepen uit te voeren.


Na een korte warming-up werden maarliefst twaalf onderdelen van de speciale training door Marchel uitgelegd en voorgedaan. Na iedere inspanning volgde onmiddellijk een steigerung op het 75 meter parcours met daarna een actieve rust in tempootje 1. Zoals zo vaak bleek dat scheidsrechters slechts een beperkt aantal spieren benutten bij de wekelijkse training, want het extreem aanspannen van buikspieren of armspieren bleek velen te machtig. De trainer benadrukte echter dat je door de oefeningen lekkerder in je vel zit en een positief gevoel geeft bij het leiden van een wedstrijd. Zijn collega John sloot daar bij zijn presentatie op aan. Je vitaliteit heeft ook te maken met voeding en mentale gesteldheid. In een stukje theorie pleitte de mentalcoach voor het zorgen voor persoonlijke effectiviteit. Doelen stellen, visualiseren van je gedrag tijdens de wedstrijd, zorgen voor aandachtscontrole en gedachtecontrole zijn nuttige aspecten van de voorbereiding op een wedstrijd, waardoor escalatie door het ontstaan van conflicten kan worden voorkomen. Uiteraard is zelfreflectie na afloop van de prestatie van wezenlijk belang.


Na het interactieve deel en het stellen van vragen was de algemene overtuiging dat het eigen gedrag van de scheidsrechter beslist kan bijdragen aan het de-escaleren van situaties op het veld. Marco gaf in zijn dankwoord echter aan, dat er in het weekend desondanks en ondanks de Week van de Scheidsrechter, toch nog een scheidsrechter een klap met de vlag van een clubassistent had gekregen. Het gezamenlijk maken van een vuist tegen wangedrag blijft dus een van de speerpunten van de scheidsrechtersverenigingen. De beide heren ontvingen naast een envelop en een bos bloemen een welgemeend applaus van de circa 25 aanwezigen.

Tenslotte memoreerde de voorzitter nog twee geslaagde acties van de SZO in het kader van de Week van de Scheidsrechter. Alle bordsponsors van de club ontvingen van de SZO een rode kaart…… ehm, een rode taart voor hun steun in het afgelopen jaar. Daarnaast deden een aantal voetbalverenigingen in de regio mee met het initiatief om de (verenigings-)scheidsrechter en assistenten tijdens deze week een attentie te geven in de vorm van een bedrukte bidon. Onze sponsor PrintXpert uit Deventer en met name bestuurslid Kevin Weever verdienen hiervoor alle lof en onze waardering. Ook sprak hij zijn dank uit aan Job van Bosheide, die namens zijn schildersbedrijf in Voorst de avond financieel sponsorde. Het laatste applaus en eveneens een bos bloemen was er voor Annie Schoenmaker en Hannie Brouwer, die de aanwezigen van een hapje en een drankje voorzagen. Al met al een geslaagde avond en een goede promotie voor de scheidsrechterij!


06-10-2018

COVS-groepen Stedendriehoek organiseren unieke activiteit!

In de week van 6 t/m 14 oktober 2018 vindt de jaarlijkse Week van

de Scheidsrechter plaats, georganiseerd door verschillende sportbonden,

waaronder de KNVB.

Deze week is allereerst bedoeld om de vaak ondergewaardeerde

(verenigings)scheidsrechters en assistenten te bedanken voor hun inzet. 

De drie COVS-groepen in de Stedendriehoek benutten hem dit seizoen

echter eveneens om alle aangesloten scheidsrechters een optimale start

van de competitie 2018-19 te bezorgen!

De drie meest wezenlijke onderdelen van de voetbalarbitrage komen in drie

achtereenvolgende bijeenkomsten bij de clubs aan de orde.

De Week van de Scheidsrechter wordt zo ook een échte week vóór de scheidsrechter.


MOTIVATIE, WEERBAARHEID, COMMUNICATIE


Activiteit SZO-Zutphen op dinsdag 9 oktober 2018

We willen natuurlijk allemaal dat het voetbal leuk en gezellig blijft, ook als de belangen groter worden en de spreekwoordelijke lontjes korter. Maar ook daarvoor moeten we de scheidsrechters trainen en opleiden. De avond bij de SZO bestaat uit twee delen en wordt verzorgd door een trainer van de Nederlandse Politie en een instructeur van Defensie. Waar anders is er sprake van een grotere kennis op dit gebied ? Ondanks de veel gehoorde stelling “Voetbal is oorlog” wordt getracht het tegenovergestelde te bereiken. John Elskamp uit Twello houdt zich bij de politie bezig met het aanleren en vergroten van mentale vaardigheden en stressreductie (HeartMath). Marchel Turnhout uit Warnsveld werkt met militairen, die op missie worden uitgezonden en verzorgt in z’n vrije tijd Bootcamps op het SZO-complex. Samen bieden zij een uniek programma WEERBAARHEID, waarvan niet alleen voor sportsituaties gebruik gemaakt kan worden. Na ontvangst met koffie of thee tussen 19.00 en 19.20 uur worden twee groepen gemaakt, waarvan er een begint met de buitentraining en de ander met de presentatie. In de pauze (ca. 20.30 uur), waarin er gelegenheid is om te douchen, wordt vervolgens gewisseld. Ook wanneer je niet (meer) zo sportief kan zijn, is deze avond zeer interessant. Rond 21.30 uur wordt het programma afgerond en kun je onder het genot van een drankje en hapje je ervaringen op en rond het veld met collega’s delen en ontvang je een toepasselijke attentie. Je bent dus van harte welkom in Het Fluithuus, Damlaan 16 te 7211 CJ Eefde.


De SZO-activiteit wordt mogelijk gemaakt door:


                                                                                     


Activiteit DSV Deventer op woensdag 10 oktober

In kantine “De Keurkamp” van de groep Deventer verzorgt Marcel van Schalkwijk een inspirerende en interactieve presentatie over COMMUNICATIE. Dit onderwerp leent zich uitstekend voor een genoeglijke aanpak met handvaten voor het de-escaleren van situaties op het veld. Marcel, zelf scheidsrechter en KNVB-docent, heeft met zijn onderwijservaring enorm veel kennis over dit thema. Het spreekt dan ook voor zich dat de actieve scheidsrechter nieuwe inzichten opdoet, waarvan hij bij zijn wekelijkse wedstrijden kan profiteren. De avond start om 20.00 uur bij DSVenO, Keurkampstraat 3, 7415 DL Deventer.


Activiteit SAO Apeldoorn op donderdag 11 oktober

Net als vorig jaar werken de Betaald Voetbal Scheidsrechters mee aan de Week van de Scheidsrechter. Uiteraard stelt de COVS hun medewerking zeer op prijs. Zij symboliseren immers het maximale succes dat een scheidsrechter in het voetbal kan bereiken en zijn een stimulans voor de beginnende spelleider. Met de juiste MOTIVATIE kun je als jonge scheidsrechter veel bereiken. Jochem Kamphuis, veel besproken scheidsrechter in de eredivisie en inmiddels ook actief als VAR, komt naar De Haven in Apeldoorn en zal beslist zorgen voor een geweldige avond, waar hij zijn ervaringen als videoscheidsrechter ongetwijfeld met jullie zal delen. Aan de Boerhavelaan 26, 7326 RW vindt eerst een korte training plaats. De aanvang is gepland op 19.00 uur. Omkleden om kwart voor 7. De presentatie van Jochem start om 20.00 uur.


Carpoolen

Vanzelfsprekend hopen we dat veel leden alle drie bijeenkomsten zullen bezoeken. Het is maar eens per jaar de Week van de Scheidsrechter, dus hopelijk heeft het thuisfront begrip voor deze unieke activiteit. Maak gebruik van de mogelijkheden om te carpoolen en samen te reizen. Op de terugweg kunt u dan gezellig nog even napraten over de bijeenkomst.


De kracht van samen !

Scheidsrechters staan er vaak alleen voor. De scheidsrechtersverenigingen in de Stedendriehoek bewijzen het tegendeel ! Samen trainen, spelregels oefenen, bijscholingen volgen; het toont aan dat ook een scheidsrechter een teamspeler is. Laten we samen bewijzen hoe belangrijk deze activiteit voor ons is en kom ook naar een of meerdere bijeenkomsten.


06-10-2018

Enige tijd geleden opperde de SZO om in het kader van de week van de scheidsrechter een actie op te zetten,

samen met de voetbalverenigingen die donateur zijn van de SZO, om zo de scheidsrechters binnen deze regio in het zonnetje te zetten.


v.v. Dieren VV Witkampers SV Sociï, FC Zutphen en VV Voorst hebben positief hierop gereageerd om hier aan mee te werken.

Samen met onze sponsor PrintXpert is er gekeken wat wij zouden kunnen aanbieden als presentje.

Dit zijn bidons geworden die speciaal per club zijn voorzien van een sticker.


Door deze actie kunnen bijna 300 scheidsrechters in de regio een presentje verwachten van een van deze clubs.

Hiervoor willen wij natuurlijk de deelnemende voetbalverenigingen bedanken voor het steunen van deze actie.

Ook bedanken wij PrintXpert voor het faciliteren en bedrukken van de bidons.


Voor volgend jaar wordt er nog gekeken of een dergelijke actie weer op touw gezet kan worden. Zou het niet mooi zijn als er dan nog meer clubs meedoen aan de actie, zodat nog meer scheidsrechters een speciaal bedankje kunnen krijgen.

30-06-2018

Goede afsluiter SZO-seizoen

Op 23 juni vond de laatste SZO-activiteit van het seizoen 2017-’18 plaats. Een week na de traditionele seizoens-afsluiting bij Marietje en Joop Breukink stond het 48e IJssel- en Berkeltoernooi nog op het programma. De ervaren organisatoren met het beproefde draaiboek zorgden weer voor een voortreffelijk geslaagd toernooi.


Onder vrijwel ideale sportomstandigheden werd dit districtsveldvoetbaltoernooi van de COVS-groepen in Oost afgewerkt op de gastvrije accommodatie van de VV Voorst. In totaal hadden zich zeven scheidsrechtersverenigingen ingeschreven, die een halve competitie afwerkten o.l.v. een viertal geroutineerde collega-scheidsrechters. Door de transformatie naar een zeven-tegen-zeven-toernooi kwamen de voetbalkwaliteiten minder tot hun recht als vroeger. Geen lange rushes langs de zijlijn, geen feilloze vrije trappen van buiten de zestien in de kruising of ingewikkelde tactische vondsten van de trainer. Het spel is anders geworden en de sfeer bij de meeste wedstrijden gemoedelijker. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de cijfers voor de fairplay bij geen van de teams uiteindelijk lager dan een 7 uitviel.


Hoewel het debuut van de jongste speler in het tenue van Nijmegen uitbleef, bevonden zich onder de spelers zowel piepjonge scheidsrechters als vrij belegen collega’s. Hieruit bleek maar weer dat het meedoen belangrijker is dan het winnen!


SZO-voorzitter Marco Arnoldus riep in zijn slotwoord de COVS-groepen, die geen team afvaardigden, op om in ieder geval aan het vijftigste toernooi in 2020 mee te doen.


Hij bedankte de organisatoren Gertie Brouwer, Jan Heppen, Gerrit Pas en Kevin Weever, leverancier Superrr, medisch verzorger Roel Mellenbergh en gastheer VV Voorst en met name de kantinebezetting hartelijk voor het wederom zeer geslaagde evenement. Een speciaal dankwoordje was er voor de vrijwilligers, die jaarlijks zorgen voor de lunch. Te vaak worden scheidsrechters bij toernooien afgescheept met een zakje geplette broodjes en een kop koffie en daarom hecht de SZO er aan om de maaltijd per team aan tafel te serveren.


Ook vroeg hij nadrukkelijk aandacht voor de jaarlijkse verloting. Door het afnemende aantal deelnemers en de reguliere vaste lasten lukt het niet om de financiering alleen met het inschrijfgeld rond te krijgen. De verloting is dus een noodzakelijk kwaad om de kosten te dekken. Gelukkig lieten de spelers en begeleiders de SZO-verkopers niet in de kou staan en konden vrijwel alle enveloppen worden verkocht. Gerrit Pas verdient hiervoor een groot compliment.


Natuurlijk tellen bij het toernooi ook de punten. Uiteindelijk werd de einduitslag nog bijzonder spannend en eindigden zowel Deventer als Nijverdal met een gelijk aantal punten. Doordat DSV een beter doelsaldo had ging de eerste plaats naar de Koekstad. Districtsvertegenwoordiger Han Marsman overhandigde de winnaar tevens de Theo van Rossumwisselbeker. Gerard Harmelink reikte namens de scheidsrechters Visser, Van den Berg en Leushuis de belangrijkste beker van het toernooi uit. Hij memoreerde dat de sportiefste ploeg een score van maarliefst een acht en een half behaalde. De groep Arnhem ging dan ook met de welverdiende beker naar huis.


In de marge van het toernooi huldigde het bestuur van de SZO de leden, die op 20 juni te horen kregen dat zij promoveerden. Kevin Weever gaat zelfs zowel als scheidsrechter als assistent een stap hoger, Jan Willem Wesselink, Daan Beckers, Maurice Smelt en Rodney Huijbrechtse (zaalvoetbal) kregen eveneens positief bericht. Ze ontvingen een klokje in de vorm van een scheidsrechtersfluit.


Met de wens dat alle scheidsrechters gaan genieten van een welverdiende vakantie en zich optimaal weer voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen, werd het 48e IJssel- en Berkeltoernooi rond vijf uur afgesloten.


Kijk voor de foto's in het foto album


Lees hieronder het verslag van onze trainer / coach:


Ook dit jaar waren voor dit 7-tegen-7-toernooi de velden van VV-Voorst afgehuurd.

Toen ik om ca. 9.30 uur aankwam, was de organisatie druk bezig de laatste puntjes op de i te zetten. Gertie Brouwer en Jan Heppen hadden echter alles onder controle en Gerrit Pas had weer een prachtig gevulde prijzentafel geregeld voor de verloting. Er hadden zich 7 teams aangemeld hetgeen betekende dat we 6 keer “aan de bak” moesten. We hadden een brede selectie maar die bleek achteraf hard nodig omdat voetballen toch wel energie vergt van andere spieren dan bij een wedstrijd fluiten. Roel Mellenbergh kon gelukkig de medische post weer bezetten en was voornamelijk druk in de weer met ijszakken voor de lichte kneuzingen; Roel bedankt! 


Onze selectie bestond uit Kevin Weever, Niek Wouters, Rodney Huijbrechtse, Roland Kok, Michel Nijdeken, Ward van Deurzen, Thijs Eijkelkamp, Jan Willem Wesselink, Maurice Smelt en last but not least good old Peter Rudolph. Samen met Frits Heimensen mocht ondergetekende dit gezelschap deze dag in het gareel houden.


De eerste wedstrijd was het al gelijk raak tegen de DSV uit Deventer.

Aangezien Prem Lachman, onze vast goalie, vandaag verhinderd was, werd Niek onder de lat gepositioneerd en dat deed hij absoluut niet onverdienstelijk! Ward was attent en kreeg 2 goede kansen; helaas geen doelpunt. Na een goede redding van Niek werd het toch al snel 1-0 voor SDV. Nadat ook een schot van Michel helaas niet het gewenste resultaat opleverde, was het DSV die na enkele missers bij ons achterin 2-0 aantekende. Een goed schot van Jan Willen en een misser van DSV brachten geen verandering meer in de eindstand.


Daarna was onze naamgenoot uit Zwolle aan de beurt.

Eerst weer een goede safe van Niek. Maurice komt in een goede schietpositie maar vergeet de trekker over te halen. Ward scoort echter wel na goed doorgaan van Thijs. Na een supermooie aanval via Kokkie krijgt Ward weer een goede kans; tot onze spijt geen score. Helaas konden we niet voorkomen dat Zwolle nog 2x scoorde en verloren we met 1-2. Peter moest inmiddels al afhaken met een spierblessure.


De laatste wedstrijd voor de lunch was tegen Nijmegen.

Twee schoten van Ward. Prima redding Niek. 100% kans Ward uit een hoekschop. Kevin grijpt net op tijd goed in. Niek redt nog een keer goed; eindstand 0-0.


Een kwartiertje later konden we aanschuiven voor een prima verzorgde lunch. Dames bedankt voor de inzet!


Na het middagdutje konden we de schoenen weer aantrekken voor Enschede. Kevin, Thijs en Jan Willem weten het doel niet te vinden. Kevin raakt de paal. Jan Willem, Michel en Ward laten 3-0 op het scorebord verschijnen. Na nog een goede redding van Niek maakt Ward er 4-0 van. Jammer dat het nog 4-1 werd. Kijk, dat geeft de burger moed!


Arnhem was de volgende opponent. Ze hadden tot dan toe alles nog verloren dus dat werd een piece of cake! Niets bleek minder waar. Thijs treft dan wel nog de paal. Maar na een redding van Niek wordt het snel 0-2. Ward gaat goed door en maakt de aansluitingstreffer. Daarna Ward even net niet, maar wel 3-1 voor Arnhem na een snelle aanval over rechts. Rodney had ons inmiddels verlaten voor andere verplichtingen in Lochem.


De laatste wedstrijd was tegen Nijverdal.

Thijs weet de paal nog een keer te raken en Niek maakt en klein slippertje; 0-1. Na een mooie aanval door het midden schiet Jan Willem recht op de doelman. Daarvoor had hij ook al een kansje. Nadat Maurice onderuit was geschoffeld, schoot Michel uit de vrije trap die door Ward opzij was gelegd, tegen de doelman op. Eindstand 0-1.


Na afloop bedankte voorzitter Marco Arnoldus de organisatie voor hun vele werk en de scheidsrechters voor de perfecte leiding. Roel Mellenbergh werd bedankt voor de medische verzorging en een afgevaardigde van VV Voorst mocht als dank voor de dag een mooie wedstrijdbal in ontvangst nemen.

Han Marsman, oud voorzitter COVS Oost reikte de Theo van Rossumbeker uit aan DSV uit Deventer. Groep Nijverdal eiste de tweede plek op en nemen volgend jaar deel aan de NK.

Scheidsrechter Gerard Harmelink reikte tenslotte de Fair Play cup uit aan Arnhem. Onze jongens eindigden fraai op plek twee.

Wij als het voetbalteam van SZO Zutphen hebben een erg leuke en gezellige dag gehad en bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en in ben er van overtuigd dat volgend jaar dezelfde spelers zich weer aan zullen melden.


Dolf Versteege 


30-06-2018

SZO-flyer Juni

30-04-2018

Hidayet Kiliccan tijdens de wedstrijd getroffen door hersenbloeding.

Na afloop van het weekend struinen talrijke collega’s het net en de beschikbare kranten af naar berichten over de arbitrage. Heus niet alleen om de zo mogelijk eigen recensie te beoordelen of als leedvermaak het verslag van een correspondent of verslaggever over de scheidsrechter van dienst te lezen, maar uit oprechte belangstelling.

Tijdens de wekelijkse training maakte Bas ons opmerkzaam op een foto van ons lid Hidayet Kiliccan in de Gelderlander, die zorgzaam door een verzorgster van het veld werd geholpen, nadat hij zijn wedstrijd GVA tegen OSC plotseling moest staken. Vanwege de zomerse omstandigheden vermoedde men waarschijnlijk dat de scheidsrechter door de hitte onwel was geworden, gezien de liefdevolle paraplu die hem de nodige schaduw verschafte.


Uiteraard heeft onze hoogst empathische trainer en bestuurslid Gertie Brouwer hem nog dezelfde week gebeld, maar trof slechts zijn zoon thuis. Zijn vader heeft namelijk tijdens de tweede helft van de wedstrijd een hersenbloeding gehad en verblijft in het ziekenhuis in Nijmegen, verklaarde hij.

Hidayet is daar meteen geopereerd. Gelukkig is de operatie geslaagd en herkent hij zijn familieleden al weer. Ook zijn er voorlopig geen aanwijzingen op uitvalsverschijnselen. De prognose is dat hij nog een week of twee in het ziekenhuis zal moeten blijven.

De sympathieke scheidsrechter van 58 jaar was een regelmatige bezoeker van onze trainingen en ook op de dinsdag voor de fatale wedstrijd trok hij nog ferm z’n sprintjes mee. Het is dus een ontzettende schrik voor alle SZO-ers. Hopelijk knapt hij snel op en kan hij volgend seizoen weer gewoon zijn wedstrijden op zowel zaterdag als zondag fluiten. Uiteraard besteedt de vereniging op gepaste wijze aandacht aan zijn ziekte. Ook de KNVB laat via Adriaan Inia weten hem inmiddels een bos bloemen te hebben gestuurd en met hem mee te leven.


Namens trainingsgroep en bestuur in ieder geval van harte beterschap!

30-04-2018

SZO Paasbingo

Door de overtuiging dat het kampioenschap PSV slechts kan ontgaan, wanneer Jan Heppen niet bij iedere thuiswedstrijd op de tribune zit, moest het organiserende duo noodgedwongen opnieuw aangevuld worden met Milou Scheltes. Haar vrouwelijke touche en creativiteit zorgt iedere keer weer voor een spectaculaire prijzentafel.


Net na achten kon bingomaster Andre Scheltes de bezoekers welkom heten op deze traditionele paasbingo van de SZO. Ondanks dat de recessie achter de rug is en de meesten weer wat ruimer in de poen zitten, deelde hij mee dat de SZO besloten had het inleggeld niet te verhogen. Voor 5 euro per kaartje speelde iedereen voor alle acht ronden mee. Er waren weer vele bekende gezichten, maar gelukkig ook weer een aantal nieuwe deelnemers. In een tijd waarin het houden van tradities welhaast een schande is, blijft het plezierig dat we kunnen rekenen op een aantal vaste SZO-families. Zowel ouders, kinderen als kleinkinderen genieten steeds zichtbaar van de spanning en het

ophalen van de prijzen. Het “trio” stelt hun komst dan ook zeer op prijs, waarbij de gezelligheid een stuk belangrijker is dan de financiële opbrengst van deze activiteit. Door voordelig in te kopen en dankzij belangeloze sponsoring worden de potentiële winnaars verrast door de prachtige cadeaus.


Dit jaar waren de deelnemers overigens uitermate gul en werden absurd veel bingokaartjes verkocht. De opbrengst van deze avond overtrof al onze verwachtingen en wordt uiteraard weer voor komende activiteiten van de SZO benut. Zorg dus dat u er dan ook weer bij bent ! 

Bij de aftrap was er meteen al voor (bijna) iedereen prijs en kon men thuis in een shaker een verse dressing proberen te maken. Ook aan de natuurfreaks was gedacht en kon een blender met vers fruit worden gewonnen en diverse solarlampen. Natuurlijk kan een paasbingo niet zonder chocoladepaaseieren, paaskippen en –hazen. Ook meer dan honderd verse eieren stonden klaar voor de gelukkige winnaars.


Om de dorst te lessen was er een limonaderonde en werden tientallen setjes sorbetlepels uitgedeeld. Prachtige vazen met tuinplantjes werden vergezeld van bakjes lentebolletjes, die grif aftrek vonden. Opnieuw was er een fantastische hoofdprijs in de vorm van twee enorme Superrr-levensmiddelenpakketten.


Op zijn eigen onnavolgbare wijze loodste Andre ons door de acht rondes, terwijl Annie en Jan Schoenmaker tussendoor de inwendige mens uitstekend verzorgden. Superrr bedankt, allemaal !

08-03-2018

SZO paaseieren zoeken


Op een ongebruikelijke Tweede Paasdag kwamen een groot aantal ouders en grootouders naar Het Fluithuus om hun kroost te laten genieten van deze eeuwenoude paastraditie. Omdat de KNVB met ingang van dit seizoen de Eerste Paasdag als officiële speeldatum heeft aangemerkt, moest onze activiteit een dagje uitwijken. Gelukkig kon een groot deel van de vaste bezoekers een plekje op de agenda vrij maken en konden Gertie en Jan ruim 10 kinderen inschrijven.


Zoals gebruikelijk opende Gertie de bijeenkomst met het welkom heten van alle aanwezigen. Of de kleine toehoorders veel van de rest van zijn toespraak zullen hebben meegekregen, is de vraag want zij zaten te popelen om onder leiding van Hannie een paaseierbakje te gaan knutselen. Na het kleuren en plakken werd het bakje gevuld met heerlijk zacht gras, zodat de gevonden eitjes in een zacht bedje gevleid konden worden. Met het fraaie resultaat geklemd in de hand volgden de kunstenaars Gertie en Gerard naar buiten voor een zoektocht in het bos. De Paashaas bleek zowel eitjes te hebben verstopt voor de jongste als de oudere kinderen. Gelukkig waren er voldoende opa’s en oma’s aanwezig om er voor te zorgen dat de kleinkinderen geen enkel eitje lieten liggen. Een rondje om de dikke boom bleek vaak al voldoende voor een flinke buit.


Met een goed gevuld bakje keerden ze dan ook trots terug uit het bos en kon Annie hen trakteren op een pakje drinken. Terwijl de laatste energie van een aantal stoere jongens wegvloeide op het voetbalveld, dankte Gertie namens de organisatoren de leden, donateurs en belangstellenden voor hun komst. Met een doos paaslekkers en een paashaas vertrok iedereen daarna voldaan weer naar huis in de overtuiging dat zij ook volgend jaar weer present zullen zijn! Zelfs de allerkleinsten van dit jaar zullen dan merken dat ze dit jaar nog behoorlijk werden afgescheept met een banaan of een korstje brood.


Organisatoren en aanwezigen bedankt en tot volgend jaar!

08-03-2018

Verslag ALV 2018


Op donderdag 1 maart vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. In een slechts matig bezet Fluithuus heette voorzitter Marco Arnoldus de aanwezigen van harte welkom. De lijst met afmeldingen bleek helaas langer dan de presentielijst. De griepepidemie, voorjaarsvakantie en werk eisten hun tol. Een speciaal woord  van welkom was er voor onze erevoorzitter Gertie Nijkamp, de ereleden Jan Schoenmaker en Andre Scheltes, de voorzitter van de SAO Rene Bijen en Jan Simmelink, die de Scheidsrechters Begeleiding in zijn portefeuille heeft namens de KNVB.


In zijn openingswoord memoreerde Marco het feit dat de SZO dit jaar al 85 jaar bestaat. “Steeds dichter naderen we het eeuwfeest, waarvan we ons nog maar moeten afvragen of we dat persoonlijk nog mee zullen maken. Niet alleen zijn een aantal van jullie al in de herfst van het leven aangeland, maar óf en hoe de scheidsrechtersvereniging het ultieme jubileum zal halen, is verre van een uitgemaakte zaak.

Wie garandeert dat hij over 15 jaar nog in deze regio woont, over een goede gezondheid beschikt en wie nog actief is als scheidsrechter. Er zijn zoveel aspecten, die meespelen bij de toekomstvisie van de SZO, dat we als bestuur geen decennia vooruit kijken.”

Toch huurden we ons prachtige sportveld voor 10 jaar en zijn de opstallen ons eigendom. De kosten worden met de onderhuurders Phoenix, Gelre Cricket en Oranje-Zwart Mooiweervoetbal gedeeld. Met hen zijn inmiddels duidelijke en toekomstbestendige afspraken gemaakt.

De voorzitter blikte tevreden terug op 2017. We kunnen trots zijn op een aantal uiterst geslaagde activiteiten, diverse scheidsrechters deden weer een stap in de richting van een geslaagde carrière en veel verenigingen in onze regio profiteerden van onze arbiters bij hun oefenwedstrijden en toernooien. Toch was niet alles goud wat blinkt !

Het plan om opnieuw een eigen Technisch Weekend te organiseren werd afgeblazen wegens gebrek aan deelnemers; op enkele trainingsavonden werkten alleen alle actieve SZO-bestuursleden zich in het spreekwoordelijke zweet en de belangstelling van andere COVS-groepen en verenigingsscheidsrechters voor onze openbare FIFA-testen viel tegen.


Vervolgens vroeg hij aandacht voor de leden en hun familieleden, die te maken kregen met langdurige blessures en gezondheidsklachten. “Sommige moesten zelfs afscheid nemen van hun geliefden en voelen het gemis nog sterk”, gaf hij aan. Afgelopen herfst overleed ook de naamgever van de IJssel- en Berkeltoernooi beker Theo van Rossum. Staand herdachten de leden hen een ogenblik in stilte.


Na de gebruikelijke vaste agendapunten schetste Marco het gevoerde beleid en keek vooruit op 2018. “Het afgelopen verenigingsjaar kunnen we eigenlijk heel goed recapituleren met een blik op de KNVB-“Week van de Scheidsrechter” in oktober:

een interessante lezing van Betaald Voetbal-collega Jochem Kamphuis in het Fluithuus, een professionele training in de vorm van de FIFA-conditietest, de aanwezigheid van verschillende clubscheidsrechters en scheidsrechterscoördinatoren van donateurverenigingen en volop aandacht in de krant en op social media.

Het spreekt voor zich dat wij dit beleid in 2018 krachtig willen voortzetten.

•Wij proberen door presentaties bij de voetbalverenigingen en via de media voetballiefhebbers een prachtig alternatief te bieden voor het trappen tegen een balletje op zaterdag of zondag bij “Bal op ’t dak 7” en proberen talentvolle, jeugdige verenigingsscheidsrechters persoonlijk te benaderen met de lopende actie: “De SZO geeft de clubscheidsrechter een rode kaart”!

We zullen dit jaar in navolging van de KNVB ook meer aandacht besteden aan het werven van vrouwelijke scheidsrechters.

•We hebben de training geprofessionaliseerd om onze ambitieuze jonge SZO-scheidsrechters en assistenten de mogelijkheid te geven aan de strenge KNVB-conditie-eisen te voldoen, zonder de recreatieve collega’s tekort te doen.

•We hebben het oefenen van de spelregels na de training geïntensiveerd en gemoderniseerd om te zorgen dat iedere SZO-er in staat is om het maximale aantal punten op de spelregeltest te halen.

•We zijn regelmatig in het nieuws geweest met onze wervingsacties voor verenigingsscheidsrechters, eind van het jaar nog met de SZO-oliebollentest.

Het lukt echter helaas nog onvoldoende om alle voetbalverenigingen over te halen een scheidsrechterspresentatie te organiseren. Slechts wanneer een oud-scheidsrechter een rol speelt bij de activiteitenplanning krijgt de SZO klaarblijkelijk de aandacht die ze verdient, zoals bij de openingsactiviteit van het jubileumjaar van Spcl. Lochem afgelopen maand.

Wel kunnen we belangstellenden gelukkig verwijzen naar een aantrekkelijke en actuele website “szo-zutphen.nl”, waardoor zij inzicht krijgen in het bloeiende verenigingsleven van de SZO.


Ook dit jaar zullen we proberen de Week van de Scheidsrechter weer een echt hoogtepunt te laten worden. Al onze donateurverenigingen zijn al gevraagd om mee te doen aan een actie om in die week alle scheidsrechters in onze regio te waarderen met een toepasselijk cadeautje. Er zijn ook al contacten gelegd met verschillende Betaald Voetbal Scheidsrechters. Ook dit keer zullen we weer nadrukkelijk de aandacht van de media zoeken in de hoop dat veel voetballiefhebbers de stap naar de arbitrage of de SZO eindelijk gaan maken”, aldus de voorzitter.

“Het bestuur heeft zich gerealiseerd dat een verjonging niet alleen voor de continuïteit noodzakelijk was. Wij zijn dan ook blij dat niet alleen Nick Wenneker, maar ook Kevin Weever bereid is gevonden zitting te nemen in het bestuur. Dankzij de inbreng van Nick en Kevin kon het bestuur al heel wat van de zojuist genoemde activiteiten realiseren. Samen met Michel is de jeugd in het bestuur nu goed vertegenwoordigd en dat betreft dan niet alleen de leeftijd, maar ook de ambitie om het hoogst haalbare te bereiken binnen de arbitrage.

Om de opbouw van het bestuur zo evenwichtig mogelijk te laten zijn is ook gezocht naar een veertiger. We zijn blij dat Wim Snelders uit Brummen bereid is gevonden om ook zitting te nemen in ons bestuur, ondanks het feit dat hij als conducteur onregelmatige werktijden heeft en ook vanavond niet aanwezig kon zijn”.

Marco snapt de vraag of een achtkoppig bestuur niet teveel van het goede voor een kleine vereniging is ?

Hij vindt van niet, want in het bestuur zijn volgens hem nu ervaring, oneindige clubliefde, expertise, enthousiasme en motivatie verenigd ! “Hopelijk treffen  jullie deze ploeg ook de komende jaren nog even enthousiast achter deze bestuurstafel aan!” riep hij uit.

“We zijn er ook trots op dat we alle leden en gasten kunnen ontvangen op ons fraaie sportcomplex, zo hartelijk verzorgd door Annie en Jan Schoenmaker.

Aan de uitstraling is afgelopen jaar veel aandacht besteed. Er is een informatiebord gekomen voor de fietsers en wandelaars, die zich afvroegen door wie dat veld eigenlijk gebruikt werd. Er werd een rij keurige sponsorborden geplaatst om de uitstraling en inkomsten van de vereniging te vergroten. Ook dit jaar gaan we door met het onderhouden van onze eigen accommodatie. Zo hebben de ereleden toegezegd de kosten van een print te zullen dragen met foto’s uit het rijke SZO-verleden om de voormalige ramen van de kleedkamer mee op te sieren en hopelijk volgt de trainingsgroep dat voorbeeld. We streven er uiteraard naar de rij sponsorborden nog verder uit te breiden”.

Als eigenaar van de opstallen moeten we een financiële buffer opbouwen om tegenslagen het hoofd te kunnen bieden, hield hij de leden voor. Nadrukkelijk wordt de hulp van alle leden ingeroepen! Iedere sponsoring is welkom, of het nu van Wolters Tweewielers is, die de plaat in het fietsenrek bekostigde, of de plaatselijke bakker, bloemist of kroeg, die genoegen neemt met een vermelding op de website. Wij leveren maatwerk voor iedere belangstellende en grijpen ook alle mogelijkheden aan om nieuwe bronnen aan te boren, zoals de Coop-statiegeldactie van de vestiging in Zutphen.

Overigens waarschuwt de ervaren bestuurder dat niet al het geld mag wegvloeien aan het in stand houden van de accommodatie. De verenigingsactiviteiten verdienen ook voldoende budget.


Het bestuur is teleurgesteld in het feit dat het Technisch Weekend afgelopen jaar helaas moest worden afgelast wegens onvoldoende deelname. Het minimum van 15 deelnemers werd net niet gehaald. De gekozen accommodatie en het programma waren echter aantrekkelijk genoeg en daarom zoeken we opnieuw naar de meest geschikte datum om een nieuwe poging te wagen om 15 enthousiaste en gemotiveerde deelnemers te kunnen inschrijven. Hij riep de betreffende leden op het Technisch Weekend dit keer de prioriteit te geven die het waard is en geen andere afspraken aan te nemen om te bewijzen dat een goede scheidsrechter er alles aan doet om goed getraind en met de juiste bagage de wedstrijden te gaan leiden.

Afgelopen jaar heeft er overleg plaats gevonden tussen de SZO en de scheidsrechtersverenigingen in Apeldoorn en Deventer. Door het organisatorisch verdwijnen van het districtsbestuur van de COVS dreigde het onderling overleg van de verschillende groepen weg te vallen. Met de SAO en DSV is afgesproken zoveel mogelijk samen te werken door activiteiten voor elkaars leden open te stellen, samen scheidsrechterscursussen te faciliteren, materialen aan elkaar ter beschikking te stellen en samen een stem te hebben richting de KNVB. Het bezoek van medewerker Lennert Fledderus van de KNVB Noord-Oost was hiervan een voorbeeld en heeft de eerste resultaten opgeleverd, constateerde Marco.


De wegens vakantie uitgestelde huldiging van Sjaak Pikkert, die inmiddels ruim een halve eeuw lid is van de SZO, bood de voorzitter de gelegenheid terug te kijken op de realisatie van het Fluithuus. Het bestuur was destijds sterk gemotiveerd om een eigen stek te krijgen en slaagde er met vereende krachten in een prachtige accommodatie op te bouwen. Bijna 40 jaar houdt de afrastering, die mede door Sjaak persoonlijk werd gelast, al stand.

Na het opspelden van de versierselen die horen bij het 50-jarig lidmaatschap benoemde Sjaak de reden, dat hij al die tijd lid is gebleven van de scheidsrechtersvereniging. Al die tijd is hij zich bewust gebleven van het feit, dat hij jeugdige scheidsrechters steunde bij het verbeteren van hun persoonlijke ontwikkeling en indirect hun maatschappelijke carrière. Door het fluiten leer je omgaan met mensen en regels hanteren, eigenschappen die je uitstekend kunt gebruiken in je verdere leven. Met een instemmend applaus en een bos bloemen nam hij weer plaats bij z’n generatiegenoten.

Zoals gebruikelijk werd trainer Gertie Brouwer in het zonnetje gezet. Al jarenlang verzorgt hij naar volle tevredenheid de wekelijkse training van de scheidsrechters. We gunnen hem alleen wekelijks een ruimere opkomst. Een waardebon en een bos bloemen voor Hannie vergezelden hem naar Voorst.

Tenslotte werden Annie en Jan Schoenmaker in het zonnetje gezet. Niet alleen vormen zij samen de symbolische kurk waarop de vereniging drijft, ook de niet aflatende inspanningen om het Fluithuus en de kleedkamers er fraai en goed onderhouden uit te laten zien oogsten veel waardering en respect. Dikwijls vragen de bestuursleden zich zuchtend af: “Wat moeten we toch zonder Jan en Annie!” Gelukkig is dat nog lang niet aan de orde en werd onze kantinebeheerder weer voor de komende srie jaar in het bestuur benoemd. Annie kreeg uiteraard een bos bloemen van de nieuwe SZO-sponsor bloembinderij Myosotis.Jan Simmelink gaf aan dat hij de sfeer bij de SZO altijd zeer gemoedelijk vindt en ieder jaar graag komt. Hij riep de actieve scheidsrechters op zich tijdens de wedstrijd en na afloop als een bondsofficial te gedragen. De KNVB werd geconfronteerd met arbiters, die spelers discrimineerden en waarvan het gedrag onacceptabel was. Hij riep de scheidsrechters op zelf het goede voorbeeld te geven en indien nodig de eigen Sceheidsrechters Begeleider te informeren. Deze laatste heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de scheidsrechters en zij doen hun uiterste best om het voor een ieder zo goed mogelijk te doen, aldus Jan.

Met de oproep om ervoor te zorgen dat het 85-jarig jubileum niet het laatste zal zijn, hamerde Marco de vergadering, die in een recordtempo werd afgewerkt, letterlijk af. Een aantal uurtjes werd er nog gezellig nagetafeld, hetgeen de andere vergaderingen nimmer mogelijk was. Door de snijdende en extreme kou gingen de bezoekers vervolgens tevreden naar huis.

08-03-2018

GESLAAGDE SZO-WINTERACTIVITEIT MET BIG QUIZ


Op zaterdag 24 februari waanden de bezoekers van de jaarlijkse winteractiviteit van de SZO zich in een heuse tv-studio. Talrijke schermen, geluidsboxen en mengpanelen vormden het decor van de voor de tweede maal in successie door Kevin Weever en Nick Wenneker perfect georganiseerde bijeenkomst. Zowel de jonge leden als de oude garde met hun partners hadden de weg naar de Damlaan gevonden. Daar kregen ze een programma met afgeleiden van voormalige televisietoppers voorgeschoteld. Omdat de organisatoren duidelijk rekening hadden gehouden met de kritische opmerkingen van vorig jaar waren alle bezoekers na afloop vol lof!


Presentator Nick Wenneker opende met een welkomstwoord, terwijl de meesten nog genoten van een kopje koffie met een soesje. “De computer” bleek verantwoordelijk voor de indeling van de aanwezigen in 4 groepen van zes. Mogelijke bezwaren werden zo handig omzeild en noodzaakten zowel jongere als belegen groepsleden optimaal gebruik te maken van ieders mogelijkheden en expertise. Deze waren hard nodig bij de spelletjes, die Kevin samen met Nick voor ons in petto hadden. Dit jaar geen moeilijke vragen over spelregels, de identiteit van scheidsrechters of de uitslagen van Champions Leage-wedstrijden, maar eigentijdse dilemma’s met goede en verkeerde antwoorden, juiste en onjuiste stellingen, meer-keuze-vragen en hilarische opdrachten.


De beide bedenkers hadden geput uit het rijke amusementsverleden van de Nederlandse televisie en daar prachtige fragmenten bij gezocht. Onverwachte kwaliteiten kwamen naar voren bij het omschrijven van trefwoorden, bijvoorbeeld door Jan-Willem , het uitbeelden van voorwerpen en het tekenen op een whiteboard. Het puntenverschil tussen de groepen liep extreem op bij het spel, waarbij geraden moest worden naar de naam van een BN-er aan de hand van een aantal cryptische omschrijvingen. Binnen enkele seconden lepelde Jolante de naam van Gordon op, terwijl de naam van de sidekick van Paul de Leeuw in Mooi! Weer de Leeuw Adje (Arijan van Bavel) helaas twee en een halve minuut ongeraden bleef door de groep van Bas. De afwisseling hield iedereen echter tot het uiterste gemotiveerd. De spannende puntentelling deed de rest en zorgde ervoor dat ieder groepje veel lol beleefde aan de grappige spelletjes.

Na de laatste ronde, waarbij muziekfragmenten van titel en artiest moesten worden voorzien, de uitslag bekend werd gemaakt, beloonden de deelnemers Nick en Kevin spontaan met een gewaardeerd en bewonderend applaus. De trotse winnaars gingen met een doos smakelijke “liefdeszoenen” naar huis.


Het vele voorbereidende werk op internet en computer heeft beslist gezorgd voor een unieke en zeer geslaagde SZO-activiteit, waarvan de professionaliteit en gedrevenheid van Nick en Kevin afdroop.

Onze kantinebeheerder Jan Schoenmaker verraste iedere aanwezige na de prijsuitreiking met een smakelijke schaal amuses. Ook dit keer werd de winteractiviteit afgesloten met de traditionele Bingo van Gertie Brouwer. Tientallen gadgets en weggevertjes werden schijnbaar willekeurig uitgedeeld, terwijl Hannie de bingocijfertjes vakkundig opsomde. Onze jongste scheidsrechter Daan Brouwer ging er met het kaaspakket van de Kaasboer uit Voorst vandoor en kon samen met z’n tweelingbroer blij met de prijs door de donkere nacht terug naar Eefde.


Rest ons Nick Wenneker, Kevin Weever, Annie en Jan Schoenmaker en Hannie en Gertie Brouwer te danken voor de organisatie en alle aanwezigen voor hun enthousiasme en gezelligheid.
Fledderus “neemt het mee”!


Op 18 januari bezocht de medewerker Scheidsrechterszaken van het KNVB district Noord-Oost  Lennert Fledderus het clubhuis van de Deventer Scheidsrechtersvereniging op uitnodiging van de drie COVS-groepen in de Stedendriehoek. Sinds de fusie van de beide districten en de stoelendans van medewerkers is deze 25-jarige Steenwijker het eerste aanspreekpunt voor de scheidsrechters.

Omdat de eerste maanden van de competitie allerminst vlot verliepen, was er veel behoefte aan een persoonlijke toelichting van het district. Gelukkig reageerde men in Zwolle positief op de uitnodiging van diverse scheidsrechtersverenigingen.


Al snel na de start van de nieuwe competitie 2017-2018 klonk kritiek op de wijze waarop bellende scheidsrechters te woord werden gestaan. Inmiddels hebben de medewerkers, gezien de verstommende kritiek, de toon aangepast en is een betere communicatie mogelijk.

Desondanks klagen veel collega’s tijdens de clubavonden over het gebrek aan kennis van de gevoeligheden van de scheidsrechter bij de aanstellingen. Niet onterecht balen scheidsrechters van het herhaalde malen plaatsen op de reservelijst, het neermalen aanstellen bij dezelfde vereniging, vaak binnen een korte periode of de onmogelijkheid om met plausibele redenen van wedstrijd te ruilen. In aanloop van de bijeenkomst werden de leden opgeroepen nadere vragen in te sturen.


Mede naar aanleiding van deze vragen had Lennert een presentatie voorbereid. Het beleid van de KNVB is gericht op het verbeteren van de kwaliteit ten opzichte van de kwantiteit. De medewerkers en aanspreekpunten van het Bondsbureau in Zwolle werden voorgesteld. Hij is zelf scheidsrechter en KNVB-docent. Vervolgens lichtte hij uitvoerig toe hoe moeilijk het is om wekelijks de wedstrijden te koppelen aan de juiste scheidsrechter. De aantallen per groep blijken zelden voldoende om niet noodgedwongen een arbiter uit de naaste groep door te schuiven. Bij de aanstelling dient ondermeer rekening te worden gehouden met het door de KNVB vastgestelde maximum aantal kilometers.

Door het gebrek aan rapporteurs staat een regelmatige beoordeling van de scheidsrechters onder druk. De aangewezen SB (Scheidsrechtersbegeleider) moet zijn protegés enkele malen per jaar gaan zien. Om de beschikbare rapporteurs optimaal in te kunnen zetten, is er voor gekozen dat scheidsrechters vanaf Groep G kunnen aangeven of zij rapportage willen of niet. Zij kunnen dan niet degraderen, totdat is gebleken dat de scheidsrechter het niveau niet meer aan kan. Zij kunnen echter ook niet promoveren!

Duidelijk is dat alleen de scheidsrechters, die ambities hebben om hoger te gaan fluiten dan Groep G om rapportage moeten vragen. Van hen wordt aan het eind van het seizoen een rangschikking opgesteld, waarbij de hoogst geplaatsten promoveren en de onderste groep degradeert. De halfjaarlijkse tussenstand wordt overigens binnenkort weer toegezonden.


Fledderus, overigens familie van de bekende Heracles-speler, lichtte vervolgens de “maatwerkaanstellingen” toe. Uit alle wedstrijden worden wekelijks de risicowedstrijden, spannende derby’s en belangrijke topduels uitgefilterd en met de hand aangesteld, aldus de voormalige sportdocent. Vaak worden daarbij ook neutrale assistenten aangewezen. Scheidsrechters, die meedraaien als topper in hun groep krijgen deze aansprekende duels. Deze scheidsrechters worden ook bij voorkeur aangesteld voor de bekerwedstrijden in de laatste rondes.

Helaas maakte hij niet duidelijk welke wedstrijden en het aantal wedstrijden per weekend er op die wijze worden aangesteld. Zolang dat nergens zichtbaar wordt, blijven twijfels bij de scheidsrechters aanwezig.


Het feit dat scheidsrechters, die vanuit de reservelijst een na-aanstelling krijgen, vervolgens weer meteen op de reservelijst worden geplaatst, levert veel kritiek op. De betreffende scheidsrechter fluit dan dikwijls niet in z’n eigen pakket en helpt de weekenddienst uit de brand. Volgens de KNVB-medewerker ligt dat aan het computerprogramma, dat signaleert dat de scheidsrechter in zijn reserve-weekend gewoon heeft gefloten ! Hij belooft er nog eens naar te kijken. Opmerkingen over de praktische consequenties van het digitale wedstrijdformulier werden ook door Lennert “meegenomen”. Het feit dat verenigingen na afloop van een wedstrijd niet voor een correcte begeleiding van de arbitrage zorgen, omdat het formulier door de scheidsrechter al is afgehandeld, kan niet door de KNVB worden opgelost, maar is een aandachtspunt voor de clubs.


Ook het feit dat scheidsrechters in een competitie meerdere malen bij dezelfde club komen wordt toegeschreven aan het gebruikte computerprogramma. De software houdt rekening met diverse factoren als wedstrijdpakket, maximale afstand, blokkades e.d. Zoals zo vaak wordt hierbij vergeten dat de software is ontworpen volgens de voorwaarden en eisen van de opdrachtgever. Als daarin vermeld zou staan, dat iedere scheidsrechter maar maximaal twee keer per seizoen bij een bepaalde club mag fluiten, wordt dat door het programma uitgevoerd. Als aangegeven wordt dat eerst binnen een bepaalde straal rond de woonplaats op niveau moet worden aangesteld, kan dat worden geprogrammeerd.

Mocht er iemand bij de SZO overigens aspiraties hebben om een praktisch voorbeeld wiskundig uit te werken, horen we dat graag. In mijn Groep F bijvoorbeeld kan ik worden aangesteld bij vier derde-klas poules en de Reserve Hoofdklasse, zo’n 60 verenigingen dus. De KNVB beperkt mijn aanstelling eenzijdig tot maximaal 60 km. Zouden er dan statistisch onvoldoende clubs overblijven om mij iedere week bij een andere vereniging te laten fluiten ? Welke student gaat er los op deze kwestie ?

Melden via de SZO-App.

Tenslotte riep Lennert de aanwezigen op ten allen tijde het juiste emailadres van de KNVB Noord-Oost te gebruiken. Wanneer een mail gestuurd wordt aan het individuele mailadres van een medewerker bestaat namelijk de mogelijkheid dat die vraag niet tijdig wordt beantwoord, omdat de collega’s niet in elkaars postbussen kunnen komen. Stuur alle mail dus naar

noordoost-scheidsrechterszaken@knvb.nl

Ondanks het feit dat er op bepaalde gebieden nauwelijks duidelijkheid werd verschaft en een aantal vragen uit de zaal niet relevant waren, was het erg plezierig om kennis te maken met onze nieuwe KNVB-medewerker Lennert Fledderus.


Marco Arnoldus

Beste szo-leden,

 

Op zaterdag 24 februari 2018 organiseert de SZO wederom een spetterende winteractiviteit.

Vorig jaar hebben Kevin Weever en Nick Wenneker de invulling aan deze avond gegeven.

De feedback vanuit het aanwezige publiek was erg positief. Daarom hebben Kevin en Nick aangeven dit jaar wederom een spetterende winteractiviteit te willen organiseren.

 

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdagavond 24 februari onze winteractiviteit bij te wonen.

U bent welkom vanaf 19.15 uur. ‘The big quiz’ zal om 20.00 uur daadwerkelijk losbarsten. Wederom met vernieuwende vragen en nieuwe spelelementen.

 

Wij zien u graag op zaterdag 24 februari in het Fluithuus!

 

U kunt zich opgeven bij Gertie Brouwer, of het formulier hiernaast invullen.

E mail: G.Brouwer4@chello.nl

Telefoon 0575-502068

22-01-2018

16-01-2018

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi 2018


Zaterdag 6 januari jl. deden we mee aan dit toernooi, georganiseerd door de SZO Zwolle. De laatste keer dat we hieraan deelnamen was in 2014 dus we waren verheugd dat we weer een team op de been hadden gekregen. We gingen met het volgende sterrenteam op pad naar de sporthal op sportcomplex “De Venen” in Kampen: Jan-Willem Wesselink, Michel Nijdeken, Niek Wouters, Ward van Deurzen, Roland Kok, Prem Lachman, Thijs Eijkelkamp en ons jongste lid Daan Brouwer. Roel Mellenbergh werd weer bereid gevonden om de medische verzorging op zicht te nemen deze dag. Mooi dat zijn gezondheid dat weer toeliet! Ondergetekende mocht proberen de neuzen één kant op te krijgen en dat kostte gelukkig erg weinig moeite deze dag.


De eerste wedstrijd was tegen de SDO uit Doetinchem. Het gehele toernooi stond onder leiding van 2 scheidsrechters waarvan de ene het spelletje goed begreep en de andere helaas een wat minder. Aangezien wij op een na allemaal veldmensen zijn was het even moeilijk om de spelregels onder de knie te krijgen. Scheidsrechter 1 ging daar prima mee om en gaf derhalve eerst even een corrigerende waarschuwing maar daar in tegen begon zijn collega onmiddellijk met kaarten en strafminuten te gooien.


Prem moest al snel in actie komen en binnen 2 minuten had Ward zonder enige waarschuwing al zijn eerste gele kaart met bijbehorende 2 minuten uitsluiting te pakken omdat je blijkbaar minimaal 5 meter van een intrap vanaf de zijlijn verwijderd moet zijn. Enkele tellen later was Roland Kok aan de beurt omdat zijn forse inzet ook afgekeurd werd; ook geel en 2 minuten. 5 tegen 3 was wel wat te veel van het goede en het werd na toch nog een tijd met hand en tank verdedigen 1-0 voor SDO. Deze voorsprong bleef er tot aan het eind en onze kansen op de sportiviteitsbokaal waren tot een minimum geslonken.


Daarna was SAO Almelo aan de beurt. Ondanks een missertje achterin weet Prem het doel schoon te houden de eerste minuten. Dan komen we toch op achterstand na enige onkunde en een slimme hoekschop; 0-2. Ook kon 3-0 niet voorkomen en had het schot op de paal van Thijs het tij ook niet meer kunnen keren.


Wedstrijd 3 SZO Zwolle. Een klein slippertje achterin betekent al snel 0-1 voor Zwolle. Wij herpakken ons echter snel en Michel laat 1-1 aantekenen. Helaas werd zijn fraaie schot snel daarop door de doelman tot hoekschop verwerkt. Ward laat er echter geen gras over groeien en maakt er 2-1 van.

In het eindsignaal loopt Roland zijn 2e gele kaart op maar dat mocht niet meer deren; de eerste punten in de pocket!


SDO Deventer is de laatste opponent. Jan Willem wil in trappen en wordt door onze vriend getrakteerd op een gele kaart en 2 minuten. De intrap was(onterecht) de andere kant op. Onze supporter Bas Tenberge was inmiddels ook gearriveerd en liet zich niet geheel onbetuigd zoals wij Bas wel kennen. Ook Deventer ontving dezelfde disciplinaire straf maar wist ons verdiend te verslaan met 0-3.

Ondanks het matige resultaat hebben we met elkaar toch een erg gezellige dag gehad en was de sfeer onderling uitermate goed. Spelers en Roel bedankt voor de gelligheid, de tijd en de inzet!

Aan de verloting een mooi vleespakket en een lekkere fles wijn overgehouden!


Dolf Versteege


BEELD 2018: VERTROUWEN ONDANKS ZORG


Op zondag 14 januari organiseerde het bestuur de traditionele nieuwjaarbijeenkomst. Voorzitter Marco Arnoldus wenste iedereen een voorspoedig 2018 en sprak de hoop uit te spreken dat het jaar zowel jezelf als je naasten een goede gezondheid zal brengen en het figuurlijke of zelfs letterlijke lot je goed gezind zal zijn. Ondanks de matige opkomst genoten de groepjes volop van de door Dolf Versteege uitgezette puzzeltocht, mede dankzij het prettige wandelweer. Het genieten bleef voortduren tijdens het zeer smakelijke en uitgebreide stamppottenbuffet van Annie en Jan Schoenmaker. Gespreksstof was er voldoende na de toelichting van Dolf over de juiste route en instinkers. Rond een uur of zes vertrok iedereen met de maag gevuld en een positief gevoel.


Tijdens zijn nieuwjaarsspeech memoreerde Marco het feit dat de SZO dit jaar 85 jaar bestaat. “Het groepje scheidsrechters dat in 1933 de SZO oprichtte, zal zich niet hebben kunnen voorstellen, dat we anno 2018 een eigen sportcomplex compleet met reclameborden en onderhuurders hebben. In de afgelopen 85 jaar waren we een echte vakbond voor voetbalscheidsrechters in onze regio. Bij de voetbalclubs hebben we de belangen van de arbitrage onder de aandacht proberen te brengen en waren we regelmatig een luis in de pels van de voetbalbond. De laatste jaren proberen we de verenigingsscheidsrechters te interesseren voor de SZO, zoeken we steeds meer de publiciteit in de media om nieuwe scheidsrechters te werven, hebben we de training geprofessionaliseerd door maandelijks de officiële FIFA-conditietest te programmeren, oefenen we de spelregels structureel na de training met filmfragmenten en schriftelijke vragen en bovenal proberen we de sfeer in het Fluithuus na training en tijdens onze activiteiten voor iedereen supergezellig te maken.”


Uiteraard heeft het bestuur ook zijn zorgen. De opkomst bij deze toch altijd zeer gewaardeerde activiteit is zelden zo laag geweest, ondanks dat een aantal vaste bezoekers hun redenen hadden om afwezig te zijn. Het benadrukt het feit dat de SZO een zeer kleine vereniging is. “Net als de andere COVS-groepen is er helaas geen enkele sprake van een structurele groei, integendeel!” somberde Marco. “Het spreekt voor zich dat we ervoor moeten zorgen dat de doelstelling van onze scheidsrechtersvereniging steeds gerealiseerd wordt. We timmeren aan de weg, ondermeer bij de voetbalverenigingen  die dit jaar 100 jaar bestaan: Spcl. Lochem en AZC. We werken samen met de overige groepen in de Stedendriehoek om van elkaar te kunnen leren en profiteren. We promootten de Week van de Scheidsrechter met een clinic van betaald scheidsrechter Jochem Kamphuis. We gaan met setjes rode en gele kaarten op zoek naar talentvolle clubscheidsrechters. We hebben een prachtige website en professionele publicaties.

En we proberen een gezonde begroting te realiseren ondermeer door nieuwe financiële bronnen aan te boren, zoals de fraaie reclameborden langs het veld en deel te nemen aan de statiegeldactie van de Coop aan de Weg naar Laren in Zutphen.”

Hij riep de leden op om hun lege flessen of kratjes gewoon op het Fluithuus af te geven, zodat de Coop de statiegeldbijdrage kan verdubbelen.


Hij vindt het essentieel dat het bestuur ervoor zorgt dat alle geledingen binnen de club zich gehoord en begrepen voelen:  zowel de ambitieuze en talentvolle jonge scheidsrechters en assistenten als de collega’s die voor hun plezier wekelijks hun wedstrijdjes fluiten; zowel de senioren, die er maar niet mee op kunnen houden en de rapporteurs nog herhaaldelijk verbazen als de oud-scheidsrechters, die hun hart verpand hebben aan de SZO, die een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld of nog steeds speelt. Daarom is er besloten het bestuur uit te breiden en te verjongen!

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is mandaat gegeven om een vervanger te zoeken voor Roland Kok. Marco constateerde verheugd dat zich niet één maar zelfs twee jonge leden zich beschikbaar hadden gesteld en het bestuur wel gek zou zijn om tussen hen een keus te maken. Zowel Nick Wenneker als Kevin Weever zullen op de komende jaarvergadering dus worden voorgesteld als nieuw bestuurslid.

Vanzelfsprekend wordt ook nadrukkelijk aan de continuïteit van het bestuur gedacht.

Afgelopen jaar bestond het bestuur voor 80 % uit 60-plussers. Door de komst van Kevin en Nick is de gemiddelde leeftijd behoorlijk is gedaald. Toch wil het bestuur graag een afspiegeling zijn van de SZO-ledenopbouw. Daarom is Wim Snelders uit Brummen gevraagd om ook zitting te nemen in het SZO-bestuur. Wim heeft weliswaar onregelmatige werktijden als conducteur bij de NS, maar hij gaat kijken welke mogelijkheden hij heeft en welke functie hij kan gaan vervullen.

De voorzitter wenst de drie aankomende bestuursleden veel succes en hoopt dat alle aanwezige leden op de algemene ledenvergadering van 1 maart a.s. er ook weer zijn. “Wij besturen de SZO met enthousiasme en gedrevenheid voor jullie en leggen daarvan graag verantwoording af. Daarnaast presenteren we onze nieuwe plannen en activiteiten en kunt u meepraten en denken over het beleid”, zegt hij uitnodigend.

Uiteraard vraagt hij ieders aandacht voor de volgende activiteit van de SZO. Op zaterdagavond 24 februari is de spetterende BIG QUIZ in het Fluithuus geprogrammeerd. Net als afgelopen jaar kan iedereen verzekerd zijn van een professionele organisatie en een spannend verloop. “Zorg dat je er bij bent en nodig ook je partner en SZO-vrienden uit” roept Marco uit.

Met dankwoorden aan Dolf en Wilma Versteege voor de geslaagde activiteit en Jan en Annie Schoenmaker voor de gastvrijheid en catering wordt het officiële gedeelte afgerond. De leden onderstrepen hun dank met een welgemeend applaus. Typerend voor de grote verbondenheid bleek de opbrengst van de “vrijwillige bijdrage” voor de consumpties en het buffet. Een welkome verrassing, waarmee niet alleen de penningmeester en kantinebaas verguld is! Hartelijk dank aan alle gulle bezoekers!10-01-2018

FIFA-OLIEBOLLEN-TEST 2018


Nog maar nauwelijks twee dagen in het nieuwe jaar stond de officiële FIFA-conditietest op kalender van de SZO.

De organisatie van onze maandelijkse conditietest vreesde dat er deze keer minder deelnemers zouden zijn dan gewoonlijk.

Het feit dat er bij het voetbal een lange winterstop geldt, mensen op kerstvakantie zijn, griep hebben of actief bij het zaalvoetbaltoernooi in de Waltakke remt de opkomst in januari altijd behoorlijk. Om meer belangstellenden te interesseren werd een ludieke activiteit na afloop georganiseerd en in de media bekend gemaakt.


Helaas bleek de verwachting juist en waagden slechts rond de tien sporters zich onder miserabele weersomstandigheden op het doorweekte veld aan de Damlaan. Van de zustergroep Apeldoorn zette voorzitter René Beijen zijn beste beentje voor.


In navolging van de jubilerende AD-oliebollentest proefden onze leden de smakelijke baksels van bakkers uit Zutphen (Bakkerij Van Rooijen en Bakker Leo Ebbers), Brummen (Bakker Teeselink), Twello(In de Soete Suijkerbol) en Hengelo G (Bakker Hengelo van ons oud-lid Rob Oplaat). Zelfs de buren van het jongste SZO-lid Daan Brouwer uit Eefde hadden hun bollen ingestuurd. Joost Vennink bracht de restanten van de nieuwjaarsbijeenkomst van Café Pico en ook Nick bracht bollen en flappen uit Vorden mee. Allen wilden ze graag meewerken aan het leuke initiatief en hun medewerking werd uitermate gewaardeerd.


Als kritische recensenten proefden de aanwezigen bollen met en zonder rozijnen, krenten, noten en sukade. Al na de eerste bol werd de rest noodgedwongen gehalveerd om alles te kunnen proberen. Bij gebrek aan een oven ontstond een rij voor de magnetron om de lekkernijen op te warmen.


Naast de verschillen in smaak was er vooral veel aandacht voor het “exterieur”. Op de schalen lagen ronde, platte en grillig gevormde exemplaren te smeken om verorberd te worden.

Een behoorlijk aantal bleven echter onaangeroerd, maar werden onder dankzegging mee genomen naar huis om ook familieleden te laten proeven van de smakelijke lekkernijen van deze jaarwisseling. De uiteindelijke conclusie was dat alle oliebollen een uitstekend alternatief vormden voor de gebruikelijke frituurhapjes.


Wij bedanken de deelnemende bakkers hartelijk voor hun belangeloze medewerking.

Contact complex


Jan Schoenmaker

Beheer accommodatie


T.  0575-527616

M. 06-25407773

E.  j.schoenmaker@szo-zutphen.nl


Het Fluithuus

Damlaan (geen postadres)

Eefde

T. 0575-469227

Contact bestuur


Gertie Brouwer

Secretaris


T.  0575-502068

E.  secretaris@szo-zutphen.nl


Copyright @webmaster SZO Zutphen Kevin Weever All rights reserved